09.03.2017, 17:11h

31. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

 

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno, održati će se dana 13.ožujka 2017.godine, ponedjeljak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 15:00 sati.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći  D N E V N I   R E D:

 1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2016.godinu
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
 4. Prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu
 5. Prijedlog I izmjena Plana razvojnih programa  za 2017- 2019.godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu
 7. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
 8. Izvješće načelnika Općine Tisno za 2016.godinu
 9. Prijedlog Odluke o sklapanju aneksa Ugovora o realizaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije  i sanacije javnih, lokalnih  i nerazvrstanih cesta  te gospodarskih i poljoprivrednih prometnica na području Općine Tisno
 10. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Tisno
 11. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Turističko- ugostiteljske zone Prisliga- Jazine i s time povezane izmjene i dopune PPUO Tisno
 12. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona luke posebne namjene- Marina s brodogradilištem
 13. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Tisno 2016.- 2020.godine
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje
 15. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine katastarske oznake k.č.br.185 zgr K.O.Jezera
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijelova nekretnine katastarske oznake čest.zem.392/1 K.O.Jezera (stara izmjera)
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera
 18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno
 19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku
 20. Prijedlog odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu zgradu na nekretnini katastarske oznake čest.zem.392/1 K.O. Jezera (stara izmjera)
 21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.2.2. projekta „Uređenje dijela ulice dr. Ante Starčevića – Tisno“
 22. Prijedlog odluke o isknjiženju dijela potraživanja s osnova poreza na kuće za odmor
 23. Prijedlog odluke o isknjiženju dijela imovine koja nije u vlasništvu Općine Tisno
 24. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno
 25. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno u 2016.godini
 26. Zahtjev za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne pristojbe koji je uputila Turistička zajednica mjesta Betina
 27. Zahtjev za priznavanje troškova od bor. Pristojbe (30% JLS) koji je uputila Turistička zajednica mjesta Jezera
 28. Prijedlog Odluke o uređenju međusobnih prava i obveza glede zakupa poslovnog prostora u zgradi Prezentacijskog centra u Betini
 29. Zahtjev za naknadu štete BTP d.d. Betina
 30. Predstavka Općinskom vijeću Općine Tisno koju je uputilo društvo Lula d.o.o. iz Zadra

  

Pozivju se vijećnici i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264  i  438-238. Ostali pozvani sudionici sjednice Općinskog vijeća, osim vijećnika, mogu potrebne im materijale za sjednicu vijeća ishodovati u Tajništvu Općine Tisno.