19.08.2019, 10:43h

FLAG GALEB – Objavljen natječaj „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“

 

Predmet ovog FLAGnnatječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. , s ciljem jačanja konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“.

 

Sažetak natječaja:

  • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2019. godine i traje do 30.11.2019. godine.
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2.1  na ovom   FLAG-natječaju iznosi 2.641.450,00 HRK.
  • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 11.320,50 HRK.
  • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.358.460,00 HRK.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1 su:

Zadruge, obrti ili trgovačka društva odnosno fizičke ili pravne osobe u rangu mikro ili malih poduzeća, sukladno definiciji Preporuke 2003/361/EZ, i to:

  1. subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti iz odjeljaka VII. i VIII. u Upisniku odobrenih objekata ministarstva te registrirani kao Prvi kupci pri podnošenju Zahtjeva za potporu ili, najkasnije, do podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu.
  2. subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom te moraju biti registrirani kao Prvi kupci najmanje (ili jednako) godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje proizvoda ribarstva, uvođenje tehnoloških i/ili tržišnih inovacija;
  2. Nabava opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova;
  3. Promidžbene aktivnosti.

Više detalja o natječaju možete pronaći na www.lagur-galeb.hr