25.04.2018, 13:46h

Izrađena hidrografska batimetrija nove plaže na Jazini

 

Općina Tisno, u postupku gradnje nove plaže i popratnih turističkih sadržaja, pripremajući projektnu dokumentaciju za gradnju, izradila je batimetrijsku izmjeru zahvata kao glavni preduvjet dobivanja građevinske dozvole.

 

Hidrografska batimetrija obuhvaća 0,6 hektara kopna i 4,2 hektara mora, a preduvjet je za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole. Sukladno navedenim zahvatima te pripremljenosti geodetske i hidrografske batimetrije očekuje se konačna izrada glavnog projekta te predaja istog Upravnom odjelu za ishodovanje građevinske dozvole gradnje navedene plaže. Očekivani rok dobivanja potrebne dokumentacije za mogućnost početka gradnje je kraj 2018. godine, nakon čega bi započela gradnja. Ukupna površina nove plaže prostirat će se na 0,6 hektara kopna i 4,2 hektara mora.