15.09.2023, 14:19h

J A V N I P O Z I V za davanje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Tisno za 2023. godinu

 

Na temelju članka 12. Odluke o priznanjima Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/23), Odbor za priznanja Općine Tisno donio je odluku kojom objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za davanje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Tisno za 2023. godinu

            Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Tisno u 2023. godini.

I.

Odlukom o priznanjima Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/23) utvrđena su sljedeća priznanja koja dodjeljuje Općina Tisno:

1. Nagrada za životno djelo,

2. Nagrada Općine Tisno,

3. Priznanje Općine Tisno,

4. Zahvalnica Općine Tisno.

Nagrada za životno djelo

            Nagrada za životno djelo sa zlatnim grbom Općine Tisno je najviši oblik javnog priznanja Općine Tisno koje se dodjeljuje fizičkim osobama koje su, u pravilu, završile svoj radni vijek, za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos i postignuće na unaprjeđivanju znanosti, kulture, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, razvoja demokracije i ravnopravnosti, unaprjeđenja društvenih odnosa i drugih javnih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Tisno.

Svake godine može se dodijeliti samo jedna Nagrada za životno djelo Općine Tisno.

Nagrada Općine Tisno

Nagrada Općine Tisno sa plaketom dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za zapažene uspjehe i kontinuirani dugogodišnji rad i doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Općine Tisno u područjima znanosti, kulture, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, unaprjeđenja društvenih odnosa i drugih javnih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Tisno.

Nagrada Općine Tisno sa plaketom dodjeljuje se udrugama građana, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama povodom njihovih i drugih obljetnica, a za njihovu trajnu djelatnost i dugogodišnji kontinuirani rad na područjima opisanima u stavku 1. ovog članka.

Pod kontinuiranim dugogodišnjim radom smatra se razdoblje od najmanje dvadeset godina.

Svake godine može se dodijeliti do dvije nagrade Općine Tisno.

Priznanje Općine Tisno

Priznanje Općine Tisno dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za doprinos i postignuća na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva koja su navedena u članku 2. ove Odluke – za zapažene rezultate i uspjehe ostvarene u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

Svake godine može se dodijeliti do četiri priznanja Općine Tisno.

Zahvalnica Općine Tisno        

            Zahvalnica Općine Tisno dodjeljuje se u znak zahvalnosti fizičkim i pravnim osobama za doprinos i zasluge za provođenje različitih pojedinačnih akcija u oblastima socijalne srbi, zaštite i unaprjeđenja čovjekova okoliša, zdravstva, kulture, sporta, humanitarnim akcijama, donacije te ostalom društvenom radu na volonterskoj osnovi te unaprjeđenju društvenih i drugih odnosa od značaja za Općinu Tisno.

Svake godine može se dodijeliti do četiri zahvalnice Općine Tisno.

II.

Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Tisno iz područja znanosti, kulture, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, razvoja demokracije i ravnopravnosti, unaprjeđenja društvenih odnosa i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu priznanja Općine Tisno imaju građani, ustanove, trgovačka društva, političke stranke, udruge građana i druge organizacije.

IV.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Tisno podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Tisno obvezno sadrži slijedeće podatke:

  • ime i prezime odnosno naziv, prebivalište odnosno sjedište podnositelja prijedloga,  
  • ime i prezime odnosno naziv te druge osnovne podatke o osobi,
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog
  • iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Tisno.
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike, ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

V.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama Odluke o priznanjima Općine Tisno neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Javna priznanja Općine Tisno dodjeljuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja se održava u povodu Dana Općine Tisno, a uručuje ih predsjednik vijeća i općinski načelnik.

VII.

Pozivamo ustanove, političke stranke, trgovačka društva, udruge građana i građane da predlože pravne ili fizičke osobe za dodjelu priznanja uz odgovarajuće obrazloženje.

VIII.

Pismene prijedloge uz obrazloženje molimo da se dostave na adresu:

Općina Tisno - Odbor za priznanja Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno.

Prijedlozi se mogu podnijeti najkasnije do 15. listopada 2023. godine.