08.03.2019, 11:37h

Muzeju betinske drvene brodogradnje dodijeljena koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu korištenja privezišta u funkciji drvene brodogradnje u luci Betina

 

Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na temelju zahtjeva ustanove Muzeja betinske drvene brodogradnje iz Betine, dodjeljuje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu korištenja privezišta u funkciji Muzeja betinske drvene brodogradnje u Betini, za prezentaciju tradicijskih drvenih brodova u funkciji muzejskih izložaka.

 

Obuhvat pomorskog dobra koji se daje u koncesiji iznosi 1.482 m2, od toga ukupna morska površina iznosi 1383 m2, te površina kopna 99m2  u obuhvatu kojeg se nalazi dio k.č. 13459/16, površine 45m2, dio k.č. 13459/2, površine 40m2 i dio k.č.13454/3, površine 14m2, sve K.O. Murter-Betina).

Ovom koncesijom ostvareni su uvijeti za organizaciju i otvaranje Muzeja na otvorenom te bolja zaštita brodova u luci u Betini. Za sve informacije u vezi organizacije budućih vezova u Betini možete se obratiti Muzeju betinske drvene brodogradnje.