18.11.2019, 12:02h

Potpisan ugovor o projektiranju zaobilaznice Turističke zone Jazina – Tisno

 

Od tri ponuđene mogućnosti zaobilaznice, s obzirom na sve tehničke uvjete odabrana je Vrijanta 2, na grafu označena crvenom bojom, dok se postojeća prometnica na grafu označena ljubičastom bojom ukida.

 

Idejnim rješenjem je obuhvaćena analiza mogućnosti izmještanja dijela postojeće prometnice Put Jazine odnosno Put Oštrice, u svrhu realizacije planirane turističko-ugostiteljske zone unutar obuhvata UPU Turističko-ugostiteljske zone Prisliga-Jazine.
Prema morfologiji terena, izrađene su tri moguće varijante trase za izmiještanje prometnice.

Kao najpovoljnija trasa, za realizaciju je odabrana varijanta 2, u odnosu na ostale dvije:
- najmanje invazivna u prostoru;
- ekonomski najpovoljnija (najkraća);
- horizontalni i vertikalni elementi trase optimalni su što rezultira povoljnijim vozno-dinamičkim karakteristikama.

Opis planiranog zahvata i projektno rješenje varijante 2
Predmetni zahvat podrazumijeva lokalno izmještanje postojećeg raskrižja Put Jazine-Put Oštrice-ulaz u Kamp Jazine-prilaz plaži Jazine, te izvedbu novog raskrižja u priključku planirane trase na postojeći kolnik prometnice Put Oštrice na istoku.
Trasa se pruža u smjeru istoka. Dimenzioniranje elemenata horizontalne, vertikalne i poprečne geometrije trase obavljeno je za računsku brzinu Vrač = 40 km/h.
Dužina trase iznosi cca 1236 m. Najveći primijenjeni horizontalni polumjer na trasi iznosi Rmax = 850 m, a najmanji primijenjeni horizontalni polumjer na trasi iznosi Rmin = 90 m.

Najveći primijenjeni uzdužni nagib na trasi iznosi 12%.
Poprečni nagib kolnika u pravcu izvodi se zbog odvodnjavanja kolnika. Za sve vrste cesta i zastora poprečni nagib kolnika u pravcu iznosi qmin = 2.5 %.
Svi projektirani elementi zadovoljavaju potrebe očekivanog prometa.
Normalni poprečni profil
• širina voznog traka u pravcu 2 x 2.75 m = 5.50 m
• širina nogostupa 2 x 1.50 m = 3.00 m
• širina bankine/berme 2 x 0.50 m = 1.00 m
• ukupno 9.50 m
Unutar koridora planirane prometnice, planira se izvedba javne rasvjete.
Za eventualnu izvedbu instalacija komunalne infrastrukture, rezervirati će se koridori, a realizacija instalacija izvoditi će se prema potrebama nadležnih tijela/društava s javnopravnim ovlastima.

Procjena troškova realizacije predmetnog zahvata iznosi cca 4.000.000,00 kn + PDV.