UPU - Rastovac

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

UPU - Rastovac

Na temelju članka 100. zakona o prostornom uređenju i gradnji stavak 7. (Narodne novine broj76/2007, 38/2009), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac Tisnom ( UPU-17) od 16. listopada 2008. godine (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.13/2008), članka 27. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/09, 14/09 ispr. i 12/10) Općinsko vijeće Općine Tisno na 12. sjednici održanoj 29. listopada 2010. godine donosi


ODLUKU
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (UPU-17)
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE RASTOVAC U TISNOM


OPĆE ODREDBE

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja (UPU-17) ugostiteljsko-turističke zone Rastovac u Tisnom u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07 i 38/09) i Prostornim planom uređenja općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.01/2007).

(2) Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima u mjerilu 1 : 1000.

(3) Urbanističkim planom uređenja (UPU-17) ugostiteljsko-turističke zone Rastovac u Tisnom potrebno je, poštujući uvjete i smjernice gradnje građevina i uređenja površina određenih Prostornim planom uređenja općine Tisno, odrediti:
- prostornu organizaciju područja obuhvata,
- uvjete gradnje i uređenja poslovnih građevina,
- uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina.

(4) Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 14,43 ha.

(5) Urbanistički plan uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac u Tisnom izrađuje se sukladno pratećim podzakonskim aktima, te je sadržaj tekstualnog i grafičkog dijela Plana propisan Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

Sastavni dio ove Odluke je elaborat koji se sastoji od
- knjige 1: odredbi za provođenje plana i grafičkog dijela, i
- knjige 2 (obvezni prilozi)
sve sa sljedećim tekstualnim i grafičkim prilozima:

KNJIGA 1

OPĆI PRILOZI
- Izvod iz sudskog registra
- Suglasnost Ministarstva za obavljanje djelatnosti
- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
- Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja plana

 I ODREDBE ZA PROVOĐENJE

   

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena
2. Uvjeti smještaja građevina gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene
2.1. Neposredno provođenje
3. Uvjeti i način gradnje građevina
4. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja, prometne
telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
4.1.1. Javna parkirališta i garaže
4.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine
4.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
4.3. Uvjeti gradnje komunalne i druge infrastrukturne mreže
5. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina.
6. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i
ambijentalnih vrijednosti
7. Postupanje otpadom
8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.
9. Mjere provedbe plana


   KARTOGRAFSKI PRIKAZI - mjerilo 1:1000
   

1.  KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                                                 
2.  PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
2.1. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET                         
2.1.1. PROMETNA MREŽA – PRISTUPNA CESTA IZVAN OBUHVATA PLANA
2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
      -  ELEKTROOPSKRBA I PLINOOPSKRBA                                             
2.3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
      -  VODOOPSKRBA I ODVODNJA                                                            
3.  UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA                      
4.  NAČIN I UVJETI GRADNJE
4A NAČIN I UVJETI GRADNJE – OBLICI KORIŠTENJA
4B NAČIN I UVJETI GRADNJE – NAČIN GRADNJE


   
                                                                                                                          Prikaz odluke u PDF formatu