Novo komunalno poduzeće - "Ježinac"

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Novo komunalno poduzeće - "Ježinac"

 

Z A P I S N I K

sa 1. sjednice Skupštine komunalnog poduzeća

 

Sjednica Skupštine održana je 17. kolovoza 2009. godine u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 10,05 sati.

Skupštinu je otvorio predsjednik Skupštine koji je pozdravio sve nazočne članove Skupštine.

Utvrđeno je da su sjednici nazočni: Ivan Klarin, predsjednik, Miljenko Meštrov, Petar Jakovčev, Zoran Jušić i Ivica Pirjak, članovi skupštine.

Pored članova skupštine sjednici je prisustvovala Anita Plenča, dipl. iur. koja je vodila zapisnik.

 

Predsjednik Skupštine utvrdio je da postoji kvorum (nazočni svi članovi skupštine) za valjano odlučivanje i predložio da se prijeđe na utvrđivanje dnevnog reda i predlaže slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Izbor v.d. direktora komunalnog poduzeća
  2. Izbor  članova Nadzornog odbora komunalnog poduzeća
  3. Određivanje imena komunalnog poduzeća

 

Predsjednik Skupštine Ivan Klarin je predložio da se krene sa prihvaćanjem predloženog dnevnog reda pri čemu su svi članovi skupštine jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

 

Točka 1. Izbor v.d. direktora komunalnog poduzeća

 

Predsjednik je za v.d. direktora komunalnog poduzeća predložio Krstu Barića. Drugih prijedloga nije bilo.

Članovi skupštine su uz četiri glasa «za» te jedan glas «protiv» donijeli

 

O D L U K U

 

Krsto Barić prihvaća se za v.d. direktora komunalnog poduzeća.

 

Točka 2. Izbor članova Nadzornog odbora komunalnog vijeća

 

Predsjednik skupštine za članove NO komunalnog poduzeća predložio je Ognjena Jakovčev, Vladu Raste te Antonia Pirija. Drugih prijedloga nije bilo.

Članovi skupštine su jednoglasno donijeli

 

O D L U K U

 

Ognjen Jakovčev, Vlado Raste i Antonio Pirija prihvaćaju se za članove Nadzornog odbora komunalnog poduzeća.

 

Točka 3. Određivanje imena komunalnog poduzeća

 

Miljenko Meštrov je za ime komunalnog poduzeća predložio sljedeća imena: «Ježinac», «Gračina» i «Prva gora». Drugih prijedloga nije bilo. Nakon toga uslijedila je kraća rasprava.

Predsjednik je pozvao nazočne na daljnju raspravu po ovoj točki dnevnog reda, pa kako se nitko nije javio predložio je glasovanje o istoj.

Članovi skupštine su jednoglasno donijeli

 

O D L U K U

 

Naziv komunalnog poduzeća je «Ježinac».

 

Predsjednik Skupštine je utvrdio da su sve točke dnevnog reda predložene za ovu sjednicu iscrpljene, zahvalio se svim nazočnim, te zaključio sjednicu. 

      

 

Dovršeno u 10,20 sati

 

Zapisnik vodila:                                                                                  Predsjednik:

 

Anita Plenča dipl. iur.                                                                          Ivan Klarin