Izvješće sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Dana 02.listopada 2012. godine u ponedjeljak održana je u prostorijama Društvenog doma u Tisnom, 11. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Na sjednici je prisustvovalo 7 (sedam) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika te stoga postoji kvorum za valjano odlučivanje. Po utvrđivanju kvoruma vijećnici su jednoglasno usvojili dnevni red koji glasi:
  1. Odluka o Dodatku ugovora o izradi projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročiščavanja Pirovac- Tisno- Jezera
  2. Odluka o provođenju pregovaračkog postupka javne nabave za predmet nabave Dodatne usluge na izradi projektne dokumentacije Sustav odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera
  3. Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2012 do 30.06.2012. godine
Nakon usvajanja dnevnog reda vijećnici su pristupili raspravi i odlučivanju o 1. i 2. točki dnevnog reda jer su iste u uskoj svezi. Uvodno obrazlaganje o ovim točkama dao je Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, koji je kazao da se radi o Ugovoru o izradi projektne dokumentacije koji je sklopljen 2007. godine u kojem se navodi da se radovi trebaju izvesti do svibnja 2008.g., a kako se radovi do tada nisu izvršili potrebno je produljiti rok završetka radova. Naime, kako bi se sve to moglo provesti zatražili smo od Hrvatskih voda koji su u ovoj priči krovna institucija, očitovanje glede opravdanosti produljenja roka i iznosa koji će se naknadno pojaviti. Očitovanje Hrvatskih voda pročitano je vijećnicima na sjednici, a u predmetnom dopisu navedeni su razlozi opravdanosti produljenja roka kao nužnom da bi se kompletirala projektna dokumentacija funkcionalnog sustava. Naime, kroz postojeći ugovor dobiti će se projektna dokumentacija za I. stupanj pročišćavanja, a kroz pripremu za EU fondove izraditi će se projektna dokumentacija za II. stupanj pročišćavanja za koji će se ostvariti sredstva iz navedenih EU fondova u koju svrhu bi trebalo reaktivirati postojeći ugovor. Nadalje, po novom zakonu općina više neće biti ta koja će te projekte voditi već će to biti komunalna poduzeća, stoga moramo posložiti cijelokupnu ovu sitaciju koja bi se tada do kraja studenog ove godine dostavila Vodovodu i odvodnji kao komunalnom poduzeću koji će dalje nastaviti voditi projekt i jedino njima Hrvatske vode će moći isplaćivati i financirati takve sustave. Na uvodno izlaganje, Kristijan Jareb, predsjednik MO Tisno istakao je da se prema njegovim saznanjima radi o zastarijelom sustavu odvodnje koji je preskup za održavanje, sa čijim stajalištem se složio vijećnik Ante Jandrić koji je istakao da bi takav sustav odvodnje mogao donekle funkcionirati tijekom ljetnih mjeseci kada se stanovništvo poveća, međutim tijekom zimskih mjeseci kada je broj stanovnika znatno manji, sustav bi mogao u cijelosti zakazati.
Po provedenoj raspravi vijećnici su pristupili glasanju o točki 1. i 2. dnevnog reda koje su usvojene. Točka 3. dnevnog reda stavljena je na dnevni red ove izvanredne sjednice iz razloga što se na prošloj 22.redovnoj sjednici glede izglasavanja iste točke pojavilo pitanje da li se ista izglasava većinom glasova prisutnih vijećnika ili većinom glasova svih vijećnika o čemu se zatražilo očitovanje nadležnih tijela. Kako do održavanja ove izvanredne sjednice nije pristiglo traženo očitovanje, glasanje je ponovljeno, a glasovi su bili 5 (pet) za i 2(dva) protiv.
Dnevni red ovom posljednjom točkom je iscrpljen stoga je predsjednik vijeća zaključio 11. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.
Naznaka: kako je u trenutku pisanja ovog izvješća dobiveno očitovanje g. Dane Maretića, dipl.iur., Tajnika Županije Šibensko- kninske, kao mjerodavne službe, glede većine potrebne za donošenje točke 3. dnevnog reda u kojem stoji da nije potrebna kvalificirana većina za donošenje ove odluke, ova odluka smatra se usvojenom.

Zapisničar:
Marijana Pavić, v.r.