Poništena javna nabava - nabava opreme za školsku sportsku dvoranu u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poništena javna nabava - nabava opreme za školsku sportsku dvoranu u Tisnome

Dana 30. srpnja 2012. godine završena je javna nabava za nabavu opreme za športsku dvoranu u Tisnome. Pristiglo je pet ponuda i to od: „Tome“ d.o.o. Omišalj, „Ghia staff“ d.o.o. Pazin, „Special“ d.o.o. Pazin, „Final sport“ d.o.o. Zagreb i „Educa“ d.o.o. Šibenik. Na sastanku održanom u prostorijama Općine Tisno, 20. kolovoza 2012. izvršen je pregled ponuda sukladno dokumentaciji za nadmetanje prilikom kojeg je ustanovljeno da niti jedna ponuda nije prihvatljiva te je naručitelj donio odluku o poništenju.