Grb i zastava

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Grb i zastava

Općina Tisno ima grb i zastavu. Grbom i zastavom predstavlja se Općina Tisno i izražava se pripadnost Općini.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće, Poglavarstvo može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine Tisno. Potanji opis grba i zastave Općine Tisno te način njihove uporabe i zaštite utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom Općine Tisno.

Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Tisno, 10.11.1998. godine, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije.

Grb Tisnog je u plavom preko srebrnog mača sa zlatnom drškom vrhom okrenutim uljevo prebačen je crveni ograč. Ove oznake odnose se na sv. Martina.