Izvješće sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Izvješće sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno koja je održana u petak 29.listopada 2010.godine, osim već utvrđenih devet točaka dnevnog reda, vijećnici su prihvatili prijedlog za raspravljanjem o još jednoj dodatnoj točki dnevnog reda, a koja se odnosila na izvješće Načelnika o Ugovoru o kupoprodaji nekretnine sklopljen između Dušice Vulin i Općine Tisno.

Nakon usvajanja dnevnog reda te provedenog aktualnog sata vijećnici su pristupili raspravi i odlučivanju o svakoj pojedinoj točki dnevnog reda, a na samom početku jednoglasno su verificirani zapisnici sa 11. redovne i 5. izvanredne sjednice Vijeća.
Vijećnici su potom jednoglasno usvojili 3. točku dnevnog reda koja se odnosila na Odluku o naknadama predsjedniku Općinskog vijeća te vijećnicima Općine Tisno, a koja ranija odluka o istom, je bila stavljena van snage na 5. izvanrednoj sjednici Vijeća. Ujedno je u sklopu ove točke usvojen prijedlog da se vijećnicima povećaju naknade jer su jedne od najnižih. Naknade vijećnicima će ubuduće iznositi 400 kuna po sjednici Vijeća. Vijećnici su nadalje donijeli hvalevrijednu odluku humanitarnog karaktera, odlučivši da se odriču jedne vijećničke naknade u korist djece iz obitelji Frkić i obitelji Vlašić, a koji su nedavno ostali bez člana obitelji.

O 3. i 4. točki dnevnog reda koje se odnose na poništenje odluke o davanju koncesije za tržnicu u Jezerima i poništenju obavijesti o namjeri davanja koncesije za tržnicu u Jezerima vjećnici su zbog njihove uske povezanosti raspravljali jedinstveno te ih jednoglasno usvojili. Naime, odluka o poništenju obavijesti o namjeri davanja koncesije za tržnicu u Jezerima donesena je iz razloga što na istu obavijest nije bilo prijava, dok je odluka o poništenju odluke o davanju koncesije za tržnicu u Jezerima donesena iz razloga što se predmetna odluka nije nikada primjenjivla jer je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o koncesijama s kojim nije bila usklađena.

Najviše zanimanja vijećnika izazvale su Odluka o donošenju UPU-a turističko ugostiteljske zone
Mišiji Vrh i Odluka o donošenju UPU-a turističko ugostiteljske zone Rastovac.
Turističko ugostiteljska zona Mišji vrh smještena je unutar građevinskog područja naselja Jezera. U cijelosti je oznake T2 - apartmansko naselje. Imat će veliki utjecaj na razvoj mjesta, posebno turističke i ugostiteljske ponude.  Turističko ugostiteljska zona Rastovac nalazi se na ulazu u naselje Tisno. Zahvat plana je površina ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja, oznake T2 i T3 i dijelom je to već izgrađeno područje vlasništva Turističkog naselja “Hostin” d.o.o. Rastovac- Tisno a koje se dograđuje i dopunjuje pratećim sadržajima uz obvezno podizanje kategorije i kvalitete ugostiteljsko turističke zone. Drugi dio ove zone je u cijelosti predviđen za namjenu T3- kamp, između ostalog zbog velikog broja vlasnika parcela na tom području. Nakon pojašnjenja predmetnih odluka i provedene rasprave vijećnici su iste jednoglasno prihvatili.

Obzirom da se bliži dan Općine Tisno i svečana sjednica Općinskog vjeća, vijećnici su raspravljali o Odluci o dodjeli nagrada i priznanja Općine Tisno za 2010.godinu, a sve na temelju prijedloga ovogodišnjih kandidata kojeg je izradio Odbor za priznanja Općine Tisno. Uz određene dopune vijećnika ovogodišni prijedlog Odbora za priznaja Općine Tisno jednoglasno je prihvaćen.
8.točka dnevnog reda značena je kao Odluka o davanju suglasnosti na prestanak društva «Marina Tisno Luke» d.o.o.. Naime, radilo se o formalnoj odluci obzirom da predmetno društvo nije ispunilo svrhu svog osnovanja, a to je dobivanje koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom, stoga Općina Tisno kao jedan od članova društva daje svoju suglasnost da društvo prestane s radom.

O posljednje dvije točke dnevnog reda vjećnici su raspravljali jedinstveno, pa je tako odluka o namjeri prodaje čest.zem.1255/187 i dijela čest.zem.1255/293 obije K.O.Tisno jednoglasno usvojena. Vjećnici su uz jedan suzdržani glas prihvatili i izvješće Načelnika o Ugovoru o kupoprodaji nekretnine sklopljen između Dušice Vulin i Općine Tisno. Naime, konačno su definirani prava i obveze između svih zainteresiranih strana ovog obvezno pravnog odnosa na način da dio kuoporodajne cijene predmetne nekretnine snosi Općina Tisno, a dio zainteresirane fizičke osobe koje prebivaju na tom području, uz napomenu da kupljena nekretnina postaje vlasništvo Općine Tisno, te je nadalje donesena odluka Vijeća da se predmetni ugovor može izvršiti.

Zapisničar:
Ivica Pirjak v.r.