Javni poziv za legalizaciju (VI/2013)

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni poziv za legalizaciju (VI/2013)

Republika Hrvatska
Šibensko- kninska županija

OPĆINA TISNO
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 361-01/13-1800
Ur.broj: 2182/05-02/13-06
Tisno, 12. lipnja 2013. godine

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) Načelnik Općine Tisno objavljuje:
JAVNI POZIV (VI/2013)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno

U „Narodnim novinama“ br. 86/12 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 8. kolovoza 2012. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave će jednom mjesečno objavljivati na lokalno uobičajen način javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenim zgradama, sve do 30. lipnja 2013. godine.
Temeljem naprijed navedenog
pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za predmetnu zgradu nadležnom upravnom tijelu:

Šibensko-kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik                                                                                                          Načelnik
                                                                                                          Ivan Klarin
Neslužbeni obrazac zahtjeva za Rješenjem o izvedenom stanju za zgradu do 100 m2 bruto (čl.13) 

Neslužbeni obrazac zahtjeva za Rješenjem o izvedenom stanju za zgradu do 400 m2 bruto (čl.12)

Neslužbeni obrazac zahtjeva za Rješenjem o izvedenom stanju za  zgradu vecu od 400 m2 bruto (čl.11)

Neslužbeni obrazac zahtjeva za Rješenjem o izvednom stanju za pomocnu zgradu do 50 m2 bruto (čl.14)

Zakon o nezakonitim zgradama 2012

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o najvećem broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Odluka_o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone


Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

Za više informacija o samom postupku ozakonjenja nezakonitih zgrada slijedite navedeni link:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225