Natječaj za radno mjesto pravnika

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Natječaj za radno mjesto pravnika

Klasa: 112-02/10-01/01
Urbroj: 2182/05-04/10-1843 od 10. VIII. 2010. (1575)
Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Tisno raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno na radno mjesto:

– pravnika – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.


Opći uvjeti za prijem u službu:
 •  punoljetnost
 •  hrvatsko državljanstvo
 •  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Pored općih uvjeta za prijem u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
 •  VII./1 stručne spreme pravnog smjera
 •  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
 •  položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit
 •  poznavanje rada na računalu.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od jedne godine od prijma u službu.
Probni rad traje tri mjeseca.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći te o datumu i vremenu održavanja testiranja kandidata, načinu testiranja te o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje kandidati će biti obaviješteni na web-stranici Općine Tisno www.tisno.hr., najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, bit će intervjuirani.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 •  životopis
 •  ovjeren preslik domovnice
 •  ovjeren preslik diplome
 •  uvjerenje o radnom stažu ili ovjeren preslik radne knjižice
 •  uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu
 •  originalno uvjerenje o nekažnjavanju
 •  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljanju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Tisno, Uska ulica 1, s naznakom: »Natječaj za prijem u službu pravnika – ne otvaraj«.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
U slučaju da se na natječaj ne prijave kandidati koji ispunjavaju uvjete, primit će se pripravnik.

                                                                                               Općina Tisno