Odluke o donošenju urbanističkih planova uređenja

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluke o donošenju urbanističkih planova uređenja

Općinsko vijeće Općine Tisno je na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj 14. listopada 2011. godine donijelo dva urbanistička prostorna plana uređenja i to UPU Sjeverni dio naselja Jezera i UPU Obalno područje naselja Betina- Pačipolje.
Ovim planovima se u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata.
Urbanistički plan uređenja Sjeverni dio naselja Jezera obuhvaća obuhvaća površinu od 13,55 ha i odnosi se na predio Brošćice u Jezerima .
Urbanistički plan uređenja Obalno područje Betina Pačipolje obuhvaća površinu od 37,60 ha i to predio Bristine do Plitke vale. Ovim planovima određene su i razgraničene površine sljedećih namjena: stambene, mješovite namjene, sportsko rekreacijskih namjena, javnog parka, infastrukturnog sustava - trafostanica, te mrežu prometnih površina.
Stupanjem na snagu ovih planova, konačno će se moći pokrenuti postupci ishodovanja dozvola za gradnju na neizgrađenim građevnim česticama.

UPU Sjeverni dio naselja JezeraUPU Obalno područje Betine - Pačipolje