Odabrana najpovoljnija ponuda za nabavu opreme za dječje igralište

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odabrana najpovoljnija ponuda za nabavu opreme za dječje igralište

O P Ć I N A    T I S N O
Načelnik
Uska ulica 1
22240 TISNO

Tel/faks: 022 429 260
Klasa:406-05/10-01
Ur. br: 2182/05-03/10-
Tisno, 15.rujna 2010.godine

Naručitelj Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno na temelju čl. 85. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.110/07, dalje: ZJN), u otvorenom postupku javne nabave za odabir ponuditelja za Nabavu Opreme za uređenje Dječjeg igrališta - naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV):36535000 Nabava opreme za dječja igrališta, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina: N-16-M-132768-310810, od 31.08.2010., i na temelju pregleda i ocjene pristiglih ponuda donosi slijedeću:


ODLUKU O ODABIRU

I

U otvorenom postupku javne nabave broj N-16-M-132768-310810 objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, datum slanja 31.08.2010. e, donosim odluku o odabiru najpovoljnije ponude i to :

Ponuda TOME d.o.o. Prikrešte 14.p.p.8 51513 Omišalj


II

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.

III

Rok mirovanja ističe protekom 5 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.

O b r a z l o ž e nj e :

Naručitelj je na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave za odabir ponuditelja za Nabavu Opreme za uređenje Dječjeg igrališta , naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 36535000 – Nabave Opreme za uređenje Dječjeg igrališta objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina: N-16-M-132768-3108210., datum slanja objave 31082010.
Procijenjena vrijednost nabave je 50.000,00 kn bez PDV-a.
Naručitelj je javno otvorio ponude dana 13. rujna 2010. g., te utvrdio da su u otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle 4(četiri ) ponude, i to: 
  1. TOME d.o.o. Omišalja s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu od 30.565,00 bez PDV-a;
  2. PANEX d.o.o. Čakovec s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu od 37.520,00 kn bez PDV-a
  3. GRADATIN d.o.o. Sesvete s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu od 49.289,00 kn bez PDV-a
  4. STRIBOR OPREMA d.o.o. I.G. Kovačića 1, Vukovar s ponuđenom cijenom u iznosu od 45.338,00 kn bez PDV-a
U daljem postupku ocjenjeno da je ponuda ponuditelja Tome d.o.o. Omišalj s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu 30.565,00 kn bez PDV-a, prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom.
Slijedom izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 3 dana od primitka ove odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju na način i pod uvjetima propisanim u Zakonu o javnoj nabavi.                                                                                     NAČELNIK

                                                                                     Ivan Klarin

Dostaviti sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda :
1. „TOME „ d.o.o. Omišalj
2. „PANEX MIX“ d.o.o. Čakovec
3. „Gradatin „ d.o.o. SESVETE
4. „STRIBOR OPREMA „ d.o.o. VUKOVAR