Javni poziv za izdavanje autotaxi dozvola

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni poziv za izdavanje autotaxi dozvola


REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA

O P Ć I N A T I S N O
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 340-01/13-1398
Ur.Broj: 2182/05-02/13-01
Tisno, 08.svibnja, 2013.godine.


Na temelju članka 6. Odluke o autotaksi prijevozu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 5/13), načelnik Općine Tisno raspisuje


JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Tisno


1. Objavljuje se javni poziv za podnošenje pisanog zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Općine).
2. Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine (Tisno, Jezera, Betina, Dubrava kod Tisna, Dazlina), a koja zadovoljava sve uvjete propisane člankom 7. Odluke o autotaksi prijevozu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
3. Podnositelj zahtjeva dužan je u tu svrhu priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
- zahtjev sa osobnim podacima (ime, prezime odnosno naziv podnositelja sa naznakom prebivališta odnosno sjedišta i OIB),
- licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,
- ispravu kojom dokazuje da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 19. Odluke o autotaksi prijevozu,
- uvjerenje o prebivalištu na području Općine, odnosno izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra kao dokaz o sjedištu na području Općine,
- ispravu kojom dokazuje vlasništvo, zakup ili leasing vozila koje ispunjava uvjete propisane Zakonom, posebnim propisima kojima se uređuje javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe i Odlukom o autotaksi prijevozu,
- cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će primjenjivati nakon izdavanja dozvole (popuniti, potpisati i ovjeriti službenim pečatom cjenik u privitku),
- potvrdu nadležnog odjela Općine ne stariju od 30 dana iz koje je razvidno da podnositelj zahtjeva nema nikakvih dugovanja prema Općini,
- potvrdu o nekažnjavanju, odnosno da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
4. Maksimalna cijena usluge autotaksi prijevoza:
a) Tarifa 1 (do 4 osobe):
1. cijena početka vožnje (start) – 30,00 kuna (5 km uključeno u cijenu),
2. cijena vožnje po svakom slijedećem kilometru – 9,00 kuna,
3. cijena čekanja po satu – 100,00 kuna.
b) Tarifa 2 (5-8 osoba):
1. cijena početka vožnje (start) – 40,00 kuna (5 km uključeno u cijenu),
2. cijena vožnje po svakom slijedećem kilometru – 10,00 kuna,
3. cijena čekanja po satu – 100,00 kuna.
5. Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 (pet) godina, zasebno za svako autotaksi vozilo (po načelu: jedna dozvola – jedno vozilo)
OSTALO
6. Za izdavanje dozvole plaća se naknada Općini u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje po vozilu, a koji se iznos, nakon provedenog javnog poziva, a prije izdavanja dozvole uplaćuje u korist Proračuna Općine na broj žiro računa: 2407000-1845400006 kod OTP BANKA d.d., s pozivom na broj: 68 5789-OIB.
7. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 17.05.2013.godine do 12,00 sati.
8. Otvaranje ponuda održat će se u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, u četvrtak dana 17. svibnja 2013.godine u 13,00 sati.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.
9. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno u prijamnu pisarnicu Općine Tisno, Uska ulica 1, 22 240 Tisno, sa naznakom "Ne otvarati – Javni poziv za autotaksi prijevoz na području Općine Tisno".
10. Podnositelji zahtjeva će se o daljnjim postupcima i radnjama obavijestiti pismenim putem.
11. Tekst javnog poziva te formular ponude cijena mogu se preuzeti u prijamnoj pisarnici Općine Tisno.

                                                                                                              Načelnik Općine Tisno
                                                                                                                  Ivan Klarin, v.r.