Izmjene i dopune Javnog poziva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaxi prijevoza

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izmjene i dopune Javnog poziva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaxi prijevoza


REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA

O P Ć I N A T I S N O
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 340-01/13-1398
Ur.Broj: 2182/05-02/13-02
Tisno, 14.svibnja, 2013.godine.


Na temelju članka 6. Odluke o autotaksi prijevozu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 5/13 ), načelnik Općine Tisno objavljuje

Izmjene i dopune
JAVNOG POZIVA
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Tisno


Javni poziv Klasa: 340-01/13-1398, Ur.Broj: 2182/05-02/13-01, od 08.svibnja 2013.godine, objavljen na web stranicama Općine Tisno i na oglasnim pločama Općine Tisno (Tisno, Jezera, Betina, Dubrava kod Tisna i Dazlina) dana 08.05.2013.godine, mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Točka 7. Javnog poziva, mijenja se i glasi:
„7. Rok za podnošenje zahtjeva je do dana 17.05.2013.godine“.
2. Briše se točka 8. Javnog poziva.
3. Dosadašnje točke 9., 10. i 11. Javnog poziva, postaju točke 8., 9. i 10.


Načelnik Općine Tisno:
Ivan Klarin, v.r.