Odluka o odabiru - nabava opreme za športsku dvoranu u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru - nabava opreme za športsku dvoranu u Tisnome

Za nabavu opreme za športsku sportsku dvoranu u Tisnom (Evidencijski broj nabave 13-12MV-7) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda od TOME d.o.o. Prikrešte 14,p.p.8 OMIŠALJ.  Općina Tisnoj će po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi robe za Nabavu opreme za sportsku školsku dvoranu u Tisnom u vrijednosti ugovora će 318.098,00 (bez PDV-a).

Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH iz Narodnih novina od 11. rujna 2012 godine, broj objave 2012/S 002 0059046 (datum slanja objave 10.rujna 2012. godine), a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 350.000,00 kuna.

Do isteka roka za dostavu ponuda primljene su četiri (4) ponude ponuditelja i to:Razlozi isključenja/odbijanja ponuditelja:
Ponuda ponuditelja „BRID“ d.o.o Čakovec isključuje se sukladno članku 93.stavku 1 točci 2. Zakona jer nije dokazao tehničku sposobnost sukladno točci 1.01.1 troškovnika. Ponuda ponuditelja „SPECIAL „ d.o.o. Pazin isključuje se sukladno članku 93.stavku 1.točci 2. Zakona jer nije dokazao tehničku sposobnost sukladno točci 1.01.1 troškovnika. Ponuda ponuditelja „ CHIA STAFF“ d.o.o. Pazin isključuje se sukladno članku 93.stavku 1.točci 2.Zakona jer nije dokazao tehničku sposobnost sukladno točci troškovnika 1.01.1.


Razlozi odabira:
Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda od TOME d.o.o. Prikrešte 14, p.p.8 OMIŠALJ cijena ponude (bez PDV-a) 318.098,00 kn; ukupna cijena ponude (s PDV-om) 397.622,50 kn, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniža cijena ocijenjena najpovoljnijom po provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu opreme za sportsku školsku dvoranu u Tisnom.
Temeljem članka 82. stavak 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi odlučeno je kao u izreci.