Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Općinsko vijeće Općine Tisno održalo je dana 30. rujna 2013.godine u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, svoju četvrtu redovnu sjednicu, s početkom u 15,00 sati. Sjednici vijeća nazočilo je jedanaest vijećnika, sukladno čemu je predsjednik vijeća Petar Jakovčev, utvrdio da prostoji kvorum za valjano odlučivanje, te predložio sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
2. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2013. godinu
3. II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
4. II Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godine
5. Izmjene i dopune plana javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
6. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje lipanj – prosinac 2013.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno
10. Prijedlog o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Tisno

Predmetni dnevni red je usvojen sa jedanaest glasova „za“ prisutnih vijećnika, pa je predsjednik otvorio aktualni sat.
Na samom početku aktualnog sata, vijećnik Zoran Bokan je primjetio da nedostaje zapisnik s treće redovne sjednice Općinskog vijeća. Propust je opravdan brzinom sazivanja i pripreme ovog vijeća, te odsutnošću tajnice vijeća, ali svakako će se pripremiti do sljedeće redovne sjednice. Načelnik Ivan Klarin je izrazio čuđenje suzdržanošću dijela Kluba vijećnika HDZ-a o kupnji nekretnine za uređenje muzeja brodogradnje u Betini, na što je vijećnica Jelena Obratov rekla da isti nisu bili upoznati s vrijednošću nekretnine. Načelnik je odgovorio da za svaku kupnju ili prodaju koju obavlja Općina Tisno, zakonski propisi nalažu procjenu ovlaštenog sudskog vještaka te da je ona i u ovom slučaju postojala i iznosila 59.404,40 Eura. Zoran Bokan je dao primjedbu na nedovoljno pojašnjenje točaka sa prošle izvanredne sjednice, te time i opravdanost onih koji nisu glasali za donošenje istih.
Vijećnica Jelena Obratov smatra da nije primjereno odluke o kreditima, donositi putem telefonskih sjednica. Načelnik Ivan Klarin je podsjetio na žurnost i ekonomsku isplativost donošenja odluke o kupnji nekretnine za uređenje muzeja brodogradnje u Betini te naglasio da se radi o zatvaranju kapitalnih investicija, te da će kredit biti vraćen do siječnja iduće godine. Isto tako, načelnik je naglasio da se ovdje ne radi o klasičnom dugoročnom kreditu, za koji suglasnost daje Vlada RH jedinicama lokalne samouprave, nego isključivo o kratkoročnom kreditu s minusom na tekućem računu.
Vijećnik Ante Marača traži više informacija pri obrazloženju važnih odluka i podsjeća da su neke koncesije istekle, a nove nisu raspisane.
Raspravljalo se i o problemu priključaka na vodovodnu mrežu kod Vile Mazzure, te legalnosti naplaćivanja korištenja javnih površina na Jezerskoj rivi. Načelnik je podsjetio da se vodi sudski imovinsko- pravni spor oko prostora Vile Mazzure, te se očekuje njegovo dovršenje, koji s obzirom na problematiku koja traje više od 20 godina, taj pravni spor koji je Općina Tisno pokrenula protiv Grada Tuzle, neće nimalo biti jednostavan.
Vijećnica Jelena Obratov podsjeća predsjednika Petra Jakovčeva na dva zahtjeva kluba HDZ-a koje mu je uručila na kraju treće redovne sjednice općinskog vijeća. Petar Jakovčev se ispričava vijećnici na zaboravu i propustu te je upućuje da opet preda predmetne zahtjeve i u pisarnicu Općine Tisno.
Vijećnik Nevijo Bilan ističe problem loše izvedenog asfaltiranja nakon rekonstrukcije vodovodne mreže od strane Vodovoda i odvodnje d.o.o., a komunalnim redarima se upućuje primjedba na uklanjanje trajlera.
Daljnjih vijećničkih pitanja nije bilo, te se prešlo na raspravu i glasanje o predloženim točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Ova točka je uz raspravu u aktualnom satu, usvojena je sa sedam glasova „za“ i s “četiri „protiv“ prisutnih vijećnika.
Točke 2., 3., 4. i 5. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2013. godinu, II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, II Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godine i Izmjene i dopune plana javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
Predsjednik Petar Jakovčev predložio je spajanje točaka 2., 3., 4. i 5. dnevnog reda s obzirom na povezanu temu financija, a što su prisutni vijećnici jednoglasno prihvatili.
Zatim je načelnik Ivan Klarin pojasnio predmetne točke, navodeći potrebu donošenja III Izmjena proračuna zbog kratkoročnog zaduženja, izmjene u programu gradnje koje se odnose na uređenje vodovodne mreže od strane Vodovoda i odvodnje d.o.o., sanacije Uske ulice zbog uređenja Obale Sv. Martina, rekonstrukcije vodovodne mreže u Dubravi kod Tisna, te izmjene plana u kulturi zbog potrebe osiguranja sredstava radi uređenja crkve sv. Duha u Tisnom, koja su već osigurana od strane Ministarstva kulture.
Vijećnica Jelena Obratov osvrnula se na problem uplate turističkih zajednica na ime boravišne pristojbe, na što je Petar Jakovčev odgovorio da za iste više nisu dozvoljene kompenzacije.
Vijećnika Nevija Bilana su zanimali korisnici donacija, te ih je pročelnica Daniela Bilan navela. Također naglasila je, da se ovim izmjenama ispravlja manje planiran iznos s početka ove godine.
Vjećnik Ante Marača se zalaže, da tvrtka „Ježinac“ d.o.o. obavlja uređivanje nerazvrstanih cesta, na što je načelnik podsjetio da se radi o komunalnoj djelatnosti koja je regulirana ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova sklopljenim sa „Sarađenom“ d.o.o.
Vijećnika Damira Vodanova zanima uređenje eko dvorišta te igrališta u Dazlini. Načelnik je podsjetio na uređenje prostorija mjesnog odbora u zgradu „Stare škole“, te pozvao prisutnog predstavnika mjesnog odbora Dazline da u svoj financijski plan uvrsti i uređenje igrališta.
Vijećnik Zoran Bokan se osvrnuo na niz ugovora oko uređenja ulice Petra Krešimira IV u Betini, izmjenu javne rasvjete na mjesnom igralištu u Betini. Tom prilikom načelnik je podsjetio na ekološku javnu rasvjetu uz obalnu šetnicu sv. Andrije, za čije uređenje su osigurana sredstva u Fondu za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.
Vezano za uređenje stepenica do crkve Gospe od Karavaja, Daniela Bilan je napomenula da je to za sada nemoguće vremenski izvesti do konca godine, pa se predmetni projekt planira za iduću godinu.
Na upit Vijećnice Jelene Obratov vezano za povećanje izdataka za informatičke usluge, načelnik odgovara da će se za mjesec dana kompletno redizajnirati službena web stranica Općine Tisno, s obzirom na veliki broj posjetitelja. Također, obavijestio je i prisutne vijećnike o preseljenju i djelomičnom opremanju novim namještajem uredskih prostorija na prvom katu.
Pročelnica Daniela Bilan je povećanje sredstava na ime učeničkih i studentskih stipendija objasnila nadoknađivanjem zaostalih mjesečnih isplata na kraju godine.
Na upit Zorana Bokana, zašto se na igralištu u Betini nije postavio kvarcni pijesak, predsjednik Petar Jakovčev je zamolio prisutne vijećnike da se ne udaljuju od teme raspravljanja.
Vijećnicu Emu Kapov zanima mogućnost ostvarenja cjelodnevnog vrtićkog boravka, na što je načelnik Ivan Klarin odgovorio da je za idući dan planiran sastanak s ravnateljicom ustanove Dječji vrtići „Vrapčić“ na ovu temu.
Predsjednik Petar Jakovčev je zaključio raspravu o navedenim točkama dnevnog reda, te su prisutni vijećnici za točke 2., 3., 4. i 5. glasali na sljedeći način: šest glasova „za“ , četiri „protiv“ i jedan „suzdržan“.
Nakon, završetka sjednice, predsjednik vijeća je ustanovio da za donošenje III izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno je potrebna većina svih vijećnika općinskog vijeća, sukladno Statutu Općine Tisno i Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, te u tom smislu se predmetne točke ne smatraju donesenim.
Točka 6. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“
Za ovu točku obrazloženje je dao zamjenik načelnika Miljenko Meštrov, te je nakon kratkih odgovora na pitanja vijećnika Damira Vodanova i Ante Grubišića, oko uključenosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zadruga u ovaj projekt te godišnjeg iznosa od 3 kune po stanovniku kojeg Općina Tisno dužna uplaćivati na ime LAG-a, ista usvojena sa jedanaest glasova svih prisutnih vijećnika.
Točka 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje lipanj – prosinac 2013.
Načelnik Ivan Klarin je pojasnio da će se ovom odlukom financirati političke stranke i grupe birača sa 1.200,00 kn godišnje po pripadajućem vijećniku, tj, 1.212 kn po vijećnici u sastavu općinskog vijeća, te da će se ova odluka najvjerojatnije produljiti i za razdoblje 2014. godine, naravno ukoliko je ovo vijeće prihvati. Vijećnici su jednoglasno usvojili ovu točku dnevnog reda sa jedanaest glasova „za“.
Točka 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno
Načelnik je podsjetio na povlačenje ove odluke s dnevnog reda prošle redovne sjednice, te objasnio da se radi o zasluženom povećanju koeficijenata za dvije službenice, s obzirom na njihovu stručnu spremu, radni staž te povećan opseg posla.
Vijećnica Jelena Obratov ne sumnja u opravdanost povećanja koeficijenta, samo smatra da možda nije trenutak za to s obzirom na trend smanjivanja plaća u državnim i drugim službama. Načelnik Ivan Klarin pojašnjava da se radi o minimalnom povećanju te da zadovoljni djelatnici pridonose i uspješnosti same Općine Tisno. Predsjednik Petar Jakovčev je zaključio raspravu i pozvao prisutne vijećnike na glasanje o točki 8. dnevnog reda te su je oni i donijeli sa sedam glasova „za“ i četiri „protiv“.
Točka 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno
Načelnik Ivan Klarin je pojasnio da se radi o davanju ribarnice u Tisnom na upravljanje i održavanje komunalnom poduzeću „Ježinac“ d.o.o., s obzirom da je raskinut ugovor s dosadašnjim korisnikom koncesije. Ova odluka je usvojena s deset glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ prisutnih vijećnika.
Točka 10. Prijedlog o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Tisno
Načelnik Ivan Klarin je podsjetio vijećnike na molbu dr.med. Tatjane Markov Salamun za razrješenjem s dužnosti mrtvozornice, te slijedom toga predložio da se umjesto nje imenuje dr. med. Boris Magazin, jedini doktor s ovog područja koji pristaje obavljati dužnost mrtvozornika.
Prisutni vijećnici su jednoglasno s jedanaest glasova „za“ donijeli ovu odluku.
Predsjednik vijeća je utvrdio da je dnevni red iscrpljen i zaključio sjednicu koja je završila s radom u 17,35 sati.


Zapisničar:

Marijana Šimić, bacc.oec. v.r.