UPU - Mišji vrh Jezera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

UPU - Mišji vrh Jezera

Na temelju članaka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07 i 38/09), članka 109 Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 1/07) i članka 29.Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 11/09 i 14/09. ispr.), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 12.sjednici održanoj 29. listopada 2010. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
TURISTIČKO UGOSTITELJSKE ZONE MIŠJI VRH

A. TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja turističko ugostiteljske zone Mišji vrh (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.
Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.
Plan se donosi za dio naselja Jezera utvrđen Prostornim planom uređenja Općine Tisno koje obuhvaća površinu od 4,7 ha i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.
Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja turističko ugostiteljske zone Mišji vrh i sastoji se od:
TEKSTUALNOG DIJELA:

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE


                                                                                                                                     

1.      UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA NAMJENA POVRŠINA
1.1.   Uvjeti za određivanje korištenja površina
1.2.   Korištenje i namjena površina

2.      UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
2.1.   Vile
2.2.   Hoteli

3.      UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4.      UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA   
         PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S  
         PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
4.1.   Uvjeti gradnje prometne mreže
4.1.1. Cestovni promet
4.1.2. Promet u mirovanju, javna parkirališta i garaže
4.1.3. Trgovi i druge pješačke površine
4.1.4. Biciklistički promet
4.2.    Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
4.3.    Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
4.3.1. Vodoopskrba
4.3.2. Odvodnja otpadne i oborinske vode
4.3.3. Distributivna plinoopskrbna mreža
4.3.4. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta

5.      MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I   
         AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

6.      POSTUPANJE S OTPADOM

7.      MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.      MJERE PROVEDBE PLANA
8.1.   Obveza izrade detaljnih planova uređenja i ostalih dokumenata
8.2.   Rekonstrukcija građevina
8.3.   Procjena utjecaja na okoliš


 
 
  Grafičkog dijela:  
  KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mjerilu 1:1000  
1.    Korištenje i namjena površina  
2.  2.1 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
      prometna i ulična mreža 
2.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
      energetika, pošta i elektroničke komunikacije 
 
  2.3 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
      vodoopskrba i odvodnja 
 
 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina   
 4.   

Oblici korištenja i način gradnjePrikaz karata     

 
prikaz karata
 
                                                                                                                     Prikaz Odluke u PDF formatu