Ponavljanje javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Ponavljanje javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove


KLASA: 350-02/13- 2561
URBROJ: 2182/05-05/13-01
Tisno, 20. rujna 2013. godine

Na temelju članka 86. stavak 1. a u svezi s člankom 93. i 95. stavkom 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Zaključka Načelnika Općine Tisno KLASA: 350-02/13-2560, URBROJ: 2182/05-02/13-01 od 20. rujna 2013. godine, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno objavljuje

O B A V I J E S T
o drugoj ponovljenoj javnoj raspravi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Tisno

  1. Ponavlja se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno
  2.  Početak javnog uvida je 1. listopada 2013. godine, a završetak 15. listopada 2013. godine.
  3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio prijedloga prostornog plana moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
  4. Javno izlaganje po Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Tisno održat će se dana 11. listopada 2013. godine u prostorijama Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade) s početkom u 12,00 sati.
  5. Prijedlog navedenog plana bit će objavljen i na web stranici Općine Tisno
  6. Novi prijedlozi i primjedbe mogu se odnositi samo u svezi s izmjenama u odnosu na ranije prijedloge, upisuju u knjigu primjedbi zaključno do završetka javnog uvida, čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, a pismeno dostavljaju na Općinu Tisno, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno do završetka javnog uvida.
  7. Ako u roku određenom u objavi javne rasprave nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave ne dostave pisano očitovanje na prijedlog prostornog plana, smatra se da nemaju primjedbi.

                                                                                         Pročelnik: Ivica Pirjak dipl.ing. v.r.