Izvješće sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća

Dana 05. prosinca 2011.godine, s početkom u 15,00 sati održana je u prostorijama Društvenog doma u Tisnom, 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Nakon što je utvrđeno da je sjednici pristupilo deset od ukupno jedanaest vijećnika, odnosno zaključeno da postoji kvorum za valjano odlučivanje, predsjednik vijeća je prije otvaranja aktualnog sata predložio sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 9. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Verifikacija zapisnika 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
3. III Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
4. II Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2011. godinu
6. II Izmjene Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2011.godinu
7. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2011.godinu
8. Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2011.godinu
9. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
11. Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
12. Program socijalnih potreba za 2012. godinu
13. Program javnih potreba u športu za 2012. godinu
14. Proračun Općine Tisno za 2012. godinu
15. Odluka o izvršenju proračuna
16. Projekcija Proračuna za razdoblje od 2012. do 2014. Godine
17. Plan razvojnih programa za razdoblje 2012.do 2014.godine
18. Program uređenja obalnog pojasa za 2012.godinu
19. Program rada JKP „JEŽINAC“ d.o.o. za 2012.godinu
20. Odluka o raspisivanju natječaja za geodetske i katastarske radove/usluge na području Općine Tisno za 2012.godinu
21. Plan rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2012.godinu
22. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Tisno
23. Odluka o raspisivanju natječaja za poslove dezinsekcije i preventivne deratizacije javnih površina na području Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2013.godine
24. Odluka o raspisivanju natječaja za djelatnosti lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica na području Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2013.godine
25. Odluka o raspisivanju natječaja za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Tisno za razdoblje od 01.07.2012. do 30.06.2014.godine
26. Odluka o raspisivanju natječaja za poslove održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području Općine Tisno za razdoblje od 01.07.2012. do 30.06.2014.godine
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
28. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Tisno od 01.01.2011. do 30.09.2011.godine
29. Financijsko izvješće Turističke zajednice Jezera od 01.01.2011. do 30.09.2011.godine
30. Financijsko izvješće Turističke zajednice Betine od 01.01.2011. do 30.09.2011.godine
31. Financijski plan – plan prihoda i rashoda Dječji vrtići Vrapčić Tisno
32. Zahtjev za otpis duga tvrtke „Girin“ d.o.o. iz Betine
33. Zamolba Čedomila Klarina za otpis duga

Vijećnici su sa osam glasova „za“, jednim „suzdržanim“ te s jednim „protiv“ usvojili predloženi dnevni red.
Na aktualnom satu se raspravljalo o obimu ovog dnevnog reda, rokovima za dostavu materijala za sjednicu vijeća, turističko ugostiteljskoj zoni Prisliga Jazina, gospodarskoj zoni Dubrava-Kapela, sastancima mjesnog odbora Betine, izgledu štanda za prodaju poljoprivrednih proizvoda uz državnu cestu na Ivinju, o zadužnici za koncesiju luke nautičkog turizma u Tisnom, uređenju nadstrešnice na parkiralištu dječjeg vrtića u Betini te o nogostupu uz cestu prema Osnovnoj školi u Tisnom. Odgovore na pitanja vijećnika davali su načelnik Ivan Klarin i pročelnik Ivica Pirjak. Vijećnici su upoznati s novim prijedlogom rješenja spomenika stradalim vatrogascima.
Po završetku aktualnog sata, predsjednik vijeća je prešao na 1. i 2. točku dnevnog reda, vezane za verifikaciju zapisnika sa prošlih sjednica,  a koje zapisnike su vijećnici usvojili sa devet glasova „za“ i jednim suzdržanim.
Za točke 3., 4. 5. 6. 7. 8., a koje se odnose na izmjene u 2011. godini raznih programa održavanja, gradnje, komunalne infrastrukture, socijalnih potreba, javnih potreba u kulturi i sportu, te samog Proračuna Općine Tisno, objašnjenje su dali načelnik Ivan Klarin i pročelnica Daniela Bilan.
Načelnik Ivan Klarin se osvrnuo na okolnost da se prihodi na ime 2,00 kn po m3 isporučene vode, koje korisnici vodoopskrbe na području općine Tisno plaćaju po računima za potrošnju vode, više ne evidentiraju u knjigovodstvu Općine, već su isključivi prihod „Vodovoda i odvodnje“ d.o.o. Šibenika. Napomenuo je, da se već na slijedećoj sjednici ovog Općinskog vijeća, očekuje prijedlog izmjene odluke o naknadi za razvoj, u smislu povećanja cijene, a sve da bi se počeo  financirati planirani  sustav odvodnje na području Općine Tisno, budući se uskoro očekuje ishodovanje građevne dozvole za izradu predmetnog sustava. Načelnik je svjestan "težine" te planirane odluke, ali ona se jednostavno mora donijeti, što je u susjednim općinama već i učinjeno. Nakon obrazloženja ovih točaka i rasprave po njima, vijećnici su sa devet glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ donijeli sve navedene izmjene.
Zatim se prešlo na točke 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17., a koje se sve odnose na planiranje proračuna i raznih programa Općine Tisno u 2012. godini. Načelnik je naglasio da je proračun štedljiv, nastavlja se trend smanjenja manjka, a očekuje se povećanje prihoda prvenstveno na osnovu komunalnog doprinosa po legalizaciji nezakonitih zgrada.
Svako naselje Općine Tisno je dobilo najmanje po jedan veći kapitalni projekt, uvažavajući prijedloge mjesnih odbora. Pročelnica Daniela Bilan ističe sustav višegodišnjeg planiranja i izrade projekata koji su zakonom propisani. Program uređenja obalnog pojasa je izdvojen radi pojašnjavanja financiranja uređenja plaža i obala, na osnovu prihoda od koncesijskih odobrenja i koncesija na pomorskom dobru.
Nakon rasprave o financiranja nogometnih klubova na području otoka Murtera, planiranim sredstvima za mjesne odbore, kriterijima po kojemu se isplaćuju pomoći stimulacijskog karaktera, o eventualnoj planiranoj izgradnji javne rasvjete, postavljanju rampi u centru Betine, nadležnosti nad uređenjem plaža, posebice plaže Jazina,  vijećnici su sve navedene točke usvojili sa osam glasova „za“, jednim „suzdržanim“ te s jednim  protiv“.
Zatim je načelnik Ivan Klarin obrazložio sljedeću točku dnevnog reda a to je planirani program rada JKP „Ježinac“ za 2012. godinu, koji su vijećnici usvojili sa osam glasova „za“,  jednim „protiv“ i „jednim“ suzdržanim.
Sljedeća točka dnevnog reda, koja se odnosi na raspisivanje natječaja za geodetske i katastarske usluge je jednoglasno donesena.
Plan rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe za 2012. godinu, je nakon pojašnjenja naziva ulica, također jednoglasno usvojen.
Pojašnjenje o razlozima usklađenja važeće Odluke o naknadi za razvoj sa zakonom dao je pročelnik Ivica Pirjak. Naime, potrebno je bilo naglasiti da se prihodi po ovoj odluci, kao što je već načelnik spomenuo, vode u knjigovodstvu „Vodovoda i odvodnje“ d.o.o. Šibenik, iako su ta sredstva namijenjena izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže na području Općine Tisno. Ova usklađena odluka je također jednoglasno usvojena.
Sljedeće točke 23., 24., 25. i 26. se odnose na obvezu donošenja raspisivanja natječaja za komunalne djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za dezinsekciju, preventivnu deratizaciju javnih površina, zatim za djelatnost lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica, održavanje nerazvrstanih cesta i označavanje vertikalne i horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama. Budući neki važeći ugovori uskoro istječu, a drugi se planiraju potrebno je odlučiti o postupku povjeravanja navedenih komunalnih djelatnosti. Ove točke prisutni vijećnici su također jednoglasno usvojili.
Pojašnjenje za Odluku o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu dao je pročelnik Ivica Pirjak. Radi se o usklađenju ove odluke s nedavno pristiglim tumačenjem Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i s važećim Prostornim planom Općine Tisno. Ova Odluka je usvojena sa devet glasova vijećnika „za“ i jednim „suzdržanim“.
Zatim se prešlo na raspravljanje o sljedećim točkama dnevnog reda a to su financijska izvješća turističkih zajednica Općine Tisno, mjesta Jezera i Betine. Filip Henjak, Ervina Tomin i Ana Kapov su dali objašnjenje za ova izvješća. O ovim točkama se kratko raspravljalo, posebno vezano za kontrolu uplate turističke članarine. O predstavljenim izvješćima se nije odlučivalo, budući se ona daju samo na znanje vijećnicima.
Financijski plan ustanove Dječji vrtići „Vrapčić“ Tisno je kratko pojasnila pročelnica Daniela Bilan i on je jednoglasno donesen glasovima prisutnih vijećnika.
O zahtjevu otpisa duga tvrtke „Girin“ je pojašnjenje dala pročelnica Daniela Bilan. Radi se zamolbi  o otpisu dijala duga na ime pogrešno utvrđene površine poslovnog objekta, ustanovljenoj još prije više od deset godina, a koja se tek nedavno zamijetila. Ovaj zahtjev se prihvatio sa devet glasova vijećnika „za“ i jednim „suzdržanim“.
Zadnja točka dnevnog reda se odnosila na zamolbu Čedomila Klarina iz Jezera, vlasnika restorana „Galilea“ koji traži da mu se otpiše dug po ovrsi iz 2002. godine, na ime zastare. Vijećnici su i ovaj zahtjev prihvatili sa devet glasova „za“ i jednim „suzdržanim“.

Predsjednik vijeća je utvrdio da je dnevni red iscrpljen i zaključio sjednicu koja je završila s radom u 17,30 sati.


Zapisničar: 
Marijana Šimić v.r.