Prostorni plan

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Prostorni plan

Na temelju članaka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.), Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja (Narodne novine 128/04), Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za prostorno uređenje Zagreb, Klasa: 350-02/07-04/02, Urbroj: 531-06-07-2 od 05 siječnja 2007. godine, Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 1/04.) i članka 27. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 15/01 i 3/02.), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8. sjednici, od 19. siječnja 2007. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TISNO

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Tisno, u daljnjem tekstu: Prostorni plan.
Prostornim planom se, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređivanja Republike Hrvatske i Prostornim planom Šibensko kninske županije utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina s mjerama i uvjetima njihovog uređivanja.

Prostorni plan sadrži uvjete i smjernice za uređivanje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim istaknutim obilježjima, te granice građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja.

Prostorni plan obuhvaća područje Općina Tisno utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02) površine 67,03 km2, a čini ga pet naselja. Naselja u sastavu Općine Tisno su: Betina, Jezera, Tisno, Dubrava i Dazlina.

Granice obuhvata Prostornog plana, odnosno granice Općine Tisno ucrtane su u grafičkom dijelu Prostornog plana u mjerilu 1:25.000.

Prostorni plan iz članka 1. sadržan je u elaboratu "Prostorni plan uređenja općine Tisno", oznake 343-2/02. izrađen po URBOS-u doo Split a sastoji se od:


I OBRAZLOŽENJE
UVODNE NAPOMENE

   
     
1. POLAZIŠTA
1.1 Položaj, značaj i posebnosti područja općine Tisno u odnosu na prostor i sustave Županije i Države
1.1.1 Osnovni podaci o prostoru
1.1.2 Prostorno razvojne i resursne značajke  
1.1.3 Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova  
1.1.4 Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje  
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA  
2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja  
2.1.1 Razvoj naselja, posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava  
2.1.2 Racionalno korištenje prirodnih izvora i očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša  
2.2. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja  
2.2.1. Demografski razvoj  
2.2.2 Odabir prostorno razvojne strukture  
2.2.3 Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture  
2.2.4 Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno- povijesnih cjelina  
2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području općine  
2.3.1 Racionalno korištenje i zaštita prostora  
2.3.2 Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno povijesnih cjelina  
2.3.3 Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture  
     
     
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1 Prikaz prostornog razvitka na području Grada u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije
3.2 Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina
3.2.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina  
3.3 Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti  
3.4 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora  
3.4.1 Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština  
3.4.2 Područja posebnih uvjeta korištenja – kulturno povijesna baština  
3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava  
3.5.1 Prometni infrastrukturni sustav  
3.5.2 Elektroenergetski sustav  
3.5.3 Vodnogospodarski sustav  
3.6. Postupanje s otpadom  
3.7 Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš  
     
     
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2.1 Građevine od važnosti za Državu i Županiju  
2.2 Građevinska područja naselja  
2.3 Izgrađene strukture van naselja  
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI  
4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI  
5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA  
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA  
7. POSTUPANJE OTPADOM  
8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ  
9. MJERE PROVEDBE PLANA  
9.1 Obveza izrade prostornih planova  
9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera  
9.3 Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni  
     
 

 
B Grafičkog dijela:  
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25.000  
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:  
  2.a Promet 1:25.000
2.b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije 1:25.000
2.c Vodnogospodarski sustav 1:25.000
 
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA:  
  3.a Uvjeti korištenja 1:25.000
3.b Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000
3.c Organizacija prostora naselja Tisno, Jezera 1:5.000
3.d Organizacija prostora naselja Betina 1:5.000
 
   
     
     
     
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:5.000