Izlaganje geodetskog elaborata izvedenog stanja za ulicu Varoš u Betini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izlaganje geodetskog elaborata izvedenog stanja za ulicu Varoš u Betini

O P Ć I N A    T I S N O
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove

22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

KLASA: 340-09/13- 3149
UR.BROJ: 2182/05-02/13-01
Tisno, 21. studenog 2013.godine

Na temelju članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru ( Narodne novine br. 16/07) i članka 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima ( Narodne novine br. 86/07) Upravni odjel za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno kao naručitelj geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, objavljuje

P O Z I V

NA JAVNI UVID
IZLAGANJE GEODETSKOG ELABORATA IZVEDENOG STANJA
NERAZVRSTANE CESTE- ULICA VAROŠ, BETINA

U svrhu usklađivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem na terenu glede nerazvrstane ceste- Ulica Varoš u Betini, pozivaju se na javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste- Ulica Varoš u Betini koji je izradila Podloga d.o.o. za geodetske i katastarske poslove, Šibenik, svi nositelji stvarnih prava na katastarskim čest.zem.:

- 5707/1, 5713/1, 5713/4, 5720, 5771/1, 5911/3, 13459/1, čest.zgr.322/3, 341 sve K.O.Murter Betina

Kao i nositelji stvarnih prava na susjednim katastarskim česticama koji neposredno graniče s predmetnim česticama.

Uvidu u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

Javno izlaganje i uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja koji je izradila Podloga d.o.o., Šibenik održati će se dana 28. studenog 2013.godine (četvrtak) u prostorijama Društvenog doma u Betini, Trg na moru 1, od 9.00 do 12.00 sati, kada stranke mogu dati svoju izjavu.

Pročelnik :
Ivica Pirjak, dipl.ing.