Izvješće sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Izvješće sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

U prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, dana 25.ožujka 2013.godine s početkom u 15,00 sati održana je 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno, posljednja sjednica ovog saziva Općinskog vijeća prije nadolazećih lokalnih izbora. Nakon uvodnih pozdravnih riječi Petra Jakovčeva, predsjednika Općinskog vijeća izvršena je prozivka vijećnika te je utvrđeno da je sjednici nazočno sedam od jedanaest vijećnika te sukladno tome postoji kvorum za valjano odlučivanje. Potom se prešlo na usvajanje točaka predloženog dnevnog reda koji je dopunjen točkama 30., 31., i 32., pa je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 14. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Statut Općine Tisno
4. Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općine Tisno
5. Izvješće o izvršenju proračuna za 2012. godinu
6. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekta i uređaja kom. infrastrukture za 2012.godinu
7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
8. Odluka o preraspodjeli sredstava za 2012. godinu
9. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2012.godinu
10. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2012.godinu
11. Financijsko izvješće ustanove Dječji vrtići „Vrapčić“ za 2012.godinu
12. Financijsko izvješće DVD-a Tisno za period od 01.01.-31.12.2012.g.
13. Financijska izvješća o poslovanju sportskih udruga u 2012.godini
14. Financijsko izvješće o poslovanju kulturnih udruga u 2012. godini
15. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
16. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
17. II Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2013.g
18. Rješenje o imenovanju u Upravno vijeće javne ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Tisno
19. Odluka o sudjelovanju Općine Tisno u postupku osnivanja osnovne glazbene škole u Tisnom
20. Odluka o taksi prijevozu
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno
22. Suglasnost na Ugovor o davanju na korištenje komunalne opreme
23. Suglasnost na plan korištenja javnih površina načelnika Općine Tisno za 2013.godinu
24. Odluka o davanju suglasnosti T.U.O.“ Esperanza„ za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
25. Odluka o davanju suglasnosti U.O.“ Mario „ za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
26. Odluka o promjeni katastarske kulture za dio nekretnine čest.zem.10009/1 K.O.Tisno
27. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine čest.zem.10009/1 K.O.Tisno
28. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem.1234 K.O. Tisno
29. Odluka o promjeni katastarske kulture za dio nekretnine kat. oznake čest.zem.1234 K.O.Tisno
30. Suglasnost na Sporazum o ulaganju u turističku infrastrukturu
31. Odluka o imenovanju ulice u Općini Tisno, naselje Jezera
32. Odluka o davanju suglasnosti gđici. Albini Morić iz Stankovaca za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnoj napravi na čest.zem.2880/2 K.O.tisno, na lokaciji Petrića glava bb, Tisno

Pošto je dnevni red jednoglasno usvojen predsjednik vijeća Petar Jakovčev otvorio je aktualni sat. Vijećnik Zoran Jušić izrazio je primjedbu na postupanje Općine Tisno glede postavljanja podzemnih kontejnera u ulici Jablan u Betini, te smatra je dolazak policije mještanima koji su protestirali protiv postavljanja ovog kontejnera, konkretno njegovoj obitelji, neprimjerenim i traži ispriku Općine Tisno. Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno kazao je da iako se pojedini mještani protive, postoji peticija koju su potpisali ostali stanari ove ulice koji pristaju na postavljanje kontejnera međutim, Općina Tisno zatražila je o ovom pitanju mišljenje i suglasnost MO Betine koje nije dobila. Krsto Barić, v.d. direktora komunalnog poduzeća Ježinac, kazao je kako je na predmetno mjesto došao pogrešan kontejner koji će biti zamijenjen manjim te neće predstavljati smetnju, s čime su se svi složili.

Kristijana Jareb, predsjednika MO Tisno zanimalo je hoće li se do početka sezone asfaltirati cesta na predjelu Petrića glava, naime, radi se o jednoj od ulica koje od mjesta Tisnog vodi do mjesta gdje se održava The Garden Festival. Ivan Klarin, načelnik Općine najavio je da će se kroz nekoliko dana krenuti s asfaltiranjem te postavljanjem javne rasvjete u navedenoj ulici.
Zoran Bokan, predsjednik MO Betina, iznio je primjedbu na postupanje Općine Tisno glede projekta uređenja Obale Sv. Martina navodeći pri tome da se proračunom za 2013.godinu koji je usvojen u prosincu 2012.godine predvidio iznos od jedan milijun kuna za uređenje predmetne Obale da bi se zatim telefonskom sjednicom vijeća održanom u veljači 2013.godine na kojoj su usvojene I. Izmjene i dopune proračuna taj iznos popeo za tri milijuna kuna. Načelnik je pojasnio da se u vremenu usvajanja proračuna za 2013. godinu nije znao točan iznos s kojim će ministarstvo poduprijeti ovaj projekt međutim, obzirom da je Općina Tisno pokretač i nositelj ovog projekta morala je predvidjeti određena sredstva za njegovo ostvarenje, međutim, kada je bilo poznato da će ministarstvo sudjelovati u predmetnoj investiciji sa 80% bilo je potrebno taj iznos uglaviti kroz stavke proračuna. Daniela Bilan, pročelnica odjela za financije i javne prihode, kazala je kako je zakonom predviđena mogućnost da se raspiše javna nabava dok još nisu poznati izvori financiranja. Vijećnik Branko Pavlov ustvrdio je da se davanjem primjedbi na uređenje Obale sv. Martina šteti mještanima Tisnog i mjestu Tisno. Kristijan Jareb, predsjednik MO Tisno ukazao je vijećnicima kao su mještani Tisnog putem mjesnog odbora ukazali na neke primjedbe glede projekta uređenja obale, a koje primjedbe su sve usvojene i sukladno kojima je dorađen projekt.

Nadalje, Kristijan Jareb, predsjednik MO Tisno, postavio je pitanje načelniku kada će otvorenje športske dvorane u Tisnom, na što je načelnik najavio da je svečano otvorenje dvorane određeno za mjesec travanj ove godine. Po završetku aktualnog sata prešlo se na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.

Točka 1. Verifikacija zapisnika s 24. Redovne sjednice Općinskog vijeća i točka 2. Verifikacija zapisnika 14. izvanredne sjednice Općinskog vijeća, usvojene su jednoglasno bez primjedbi.
O točki 3. Statutu Općine Tisno i točki 4. Poslovničkoj odluci o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno uvodno pojašnjenje dala je Marijana Pavić viši stručni suradnik za pravne poslove, koja je kazala sa se prije svega radi o usklađivanju odredaba Statuta i poslovnika sa Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te novog Zakona o lokalnim izborima, čijim odredbama se prije svega povećava kontrola zakonitosti rada lok. samoup., ostvaruje veće pravo građana na lokalnu samoupravu, a niz već postojećih odredaba se razrađuje na način da se olakšava njihova provedba. Točka 3. i točka 4. dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

O točkama 5. – 10. , a koje točke sve izravno vezane za Izvješće o izvršenju proračuna za 2012.godinu predloženo je da se o istima raspravlja i odlučuje zajednički. Uvodnu riječ o ovim točkama dnevnog reda dali su Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno i Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za proračun i javne prihode, koji su se složili da Izvješće o izvršenju proračuna za 2012.godinu predstavlja značajno poboljšanje financijske slike Općine Tisno. Naime, razvidno je da su sve stavke uredno izvršene te ono što je najvažnije da je ostvaren višak prihoda od 3,1 milijuna kuna. Vijećničkih pitanja nije bilo stoga su navedene odluke stavljene na glasanje, a vijećnici su ih jednoglasno usvojili.

Točka 11. Financijsko izvješće ustanove Dječji vrtići Vrapčić, Tisno za 2012.godine i točka 12. Financijsko izvješće DVD-a Tisno za period od 01.01.-31.13.2012.g.  O obje točke dnevnog reda kratko pojašnjenje dao je Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno koji je kazao da Dječji vrtići Vrapčić vrlo korektno posluju, da je vrlo dobra suradnja sa Općinom Tisno te da Općina Murter također uredno izvršava svoj dio obveza. Glede financijsko izvješća DVD-a Tisno vidljivo je smanjenje sredstava obzirom da je Općina Murter osnovala svoj DVD te ne sudjeluje u sufinanciranju DVD-a Tisno međutim u okviru omogućenih sredstava njihovo poslovanje je korektno. Vijećnici nisu imali primjedbi o ovim točkama dnevnog reda stoga su usvojene jednoglasno. Točku 13. i 14. koje se odnose na poslovanje sportskih i kulturnih udruga u 2012.godini vijećnici su jednoglasno usvojili bez veće rasprave.

O Točkama 15.- 17. obzirom da su vezane uz II. izmjene i dopune proračuna Općine Tisno predloženo je da se raspravlja i odlučuje zajednički. Načelnik je kratko izložio da je iz II. Izmjena i dopuna proračuna za 2013. godinu vidljiv, prije svega, velik broj infrastrukturnih projekata koji su međusobno usklađeni, a koji su najvećem djelu poduprti prilivom sredstava iz državnog proračuna. Zoran Bokan, predsjednik MO Betina ustvrdio je da proračun ne sadrži nekoliko projekata u Betini čije ostvarenje je tražio mjesni odbor, na što ja načelnik odgovorio da je bespredmetno razmatrati investicije u Betini u zadnja tri mjeseca iako se do duše u Betini odvija realizacija značajnog projekta uređenja Obale Petra Krešimira IV, jer ako se podvuče crta nakon protekle četiri godine Betina je ostvarila velika ulaganja iz proračuna Općine Tisno posebice u odnosu na razdoblje prethodne vlasti. Točke 15-17. dnevnog reda usvojene su sa jednoglasno.

Točka 18. Rješenje o imenovanju u Upravno vijeće javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Tisno usvojena je jednoglasno bez vijećničke rasprave.

Točka 19. Odluka o sudjelovanju Općine Tisno u postupku osnivanja osnovne glazbene škole u Tisnom uz dodatak koji se odnosi na suglasnost na sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obveza glede osnivanja osnovne glazbene škole u sklopu OŠ Vjekoslava Kaleba. Tisno. Načelnik Općine upoznao je vijećnike sa pokrenutom inicijativom Općine Tiso da se osnuje osnovna glazbena škola u Općini Tisno, a kao optimalno rješenje predviđeno je da se ista osnuje u sklopu OŠ Vjekoslava Kaleba. Za osnivanje predmetne škole vlada veliki interes stoga je Općina Tisno ishodovala prethodno pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva. Kako je osnivač OŠ Vjekoslava Kaleba, Županija Šibensko- kninska, potrebno je sporazumom utvrditi sudjelovanje Općine Tisno i to na način da će Općina Tisno osigurati nabavku opreme tj. instrumenata i snositi dio troška režija dok će ministarstvo osigurati sredstva za materijalne troškove zaposlenika. Ova točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Ivica Pirjak, pojasnio je točku 20. Odluku o taksi prijevozu i točku 21. Odluku o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno, navodeći kako djelovanje taksi službe u Općini Tisno nije bilo uređeno što je tijekom sezone, a naročito za vrijeme održavanja The Garden Festivala, predstavljalo problem te pogodovalo razvoju crnog tržišta. Ovom odlukom predviđeni su način, uvjeti i ostale stavke za djelatnost taksi službe. Obje odluke usvojene su jednoglasno.

Točka 23. Suglasnost na Ugovor o davanju na korištenje komunalne opreme, kojim ugovorom se daje na korištenje Ježincu d.o.o. , preostali dio komunalne opreme koju je Općina Tisno u vlasništvo pribavila naknadno poslije donesene Odluke o prijelazu djelatnika, vozila, opreme sredstava i obveza iz Vlastitog komunalnog pogona Općine na tvrtku Ježinac d.o.o.. Obzirom da je Općina Tisno, radi poboljšanja usluge odvoza i selekcije otpada na području Općine Tisno prenijela obavljanje navedene djelatnosti na Ježinac d.o.o. , daju istoj tvrtci u svom vlasništvu na korištenje predmetnu komunalnu opremu. Odluka je jednoglasno usvojena.
Nadalje, vijećnici su jednoglasno dali suglasnost na plan korištenja javnih površina načelnika Općine Tisno za 2013.godinu pod točkom 23.. Odluka o davanju suglasnosti T.U.O. Esperanza za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pod točkom 24. odbijena je sa pet glasova za i jednim suzdržanim, dok se Odluka o davanju suglasnosti U.O. Mario za obavljanje ugostiteljske djelatnosti usvaja jednoglasno. Točka 35. Odluka o davanju suglasnosti gđici. Albini Morić iz Stankovaca za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnoj napravi na čest.zem.2880/2 K.O.Tisno, na lokaciji Petrića glava bb, Tisno odbijena je sa četiri glasa za i dva suzdržana glasa.

Odluka o promjeni katastarske kulture za dio čet.zem.10009/1 K.O.Tisno i Odluka o namjeri prodaje djela čest.zem.10009/1 kao točke 26. i 27. usvojene su jednoglasno, naime, radi se o slučaju obitelji Marača iz Tisnog, kojima se stepenište obiteljske kuće na predjelu Pod Garmom nalazi na nekretnini u vlasništvu Općine Tisno, stoga bi isti taj dio predmetne nekretnine otkupili kako bi mogli izvršiti legalizaciju objekta. Nadalje, Odluka o namjeri prodaje djela čest.zem.1234 K.O.Tisno i Odluka o promjeni katastarske kulture za dio čest.zem.1234 K.O.Tisno usvojene su jednoglasno.

Točka 30. Suglasnost na Sporazum o ulaganju u turističku infrastrukturu usvojena je jednoglasno, a pojašnjenje predmetne odluke dao je načelnik Općine Tisno koji je kazao da je TZO Tisno u svrhu poboljšanja uvjeta boravka turista na području Tisnog poduzela radove uređenja ureda TZO Tisno i Turističko informativnog centra, a zakonom je predviđeno da se ulaganja u turističku infrastrukturu osiguravaju iz sredstava boravišne pristojbe, što je definirano predmetnim sporazumom.

Točkom 31. koja je jednoglasno usvojena, imenovana je ulica na području naselja Jezera i to odvojak od ulice Put Murtara do uvale pod Vršić koja je dobila naziv „Put Vršića".

Na samom kraju sjednice g. Petar Jakovčev, predsjednik Općinskog vijeća, g. Branko Pavlov, najstariji vijećnik Općinskog vijeća te g. Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno, zahvalili su se vijećnicima i drugim sudionicima sjednice na ugodnoj i vrlo dobroj suradnji tijekom protekle četiri godine te im zaželjeli puno sreće i uspjeha u daljnjem radu.Zapisničar:

Marijana Pavić v.r.