Izvješće sa 13. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 13. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Dana 03. siječnja 2013. godine s početkom u 15,00 sati održana je 13. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Na samom početku sjednice izvršena je prozivka vijećnika te je utvrđeno da je sjednici nazočno osam od ukupno jedanaest vijećnika i da postoji kvorum za valjano odlučivanje. Po utvrđivanju kvoruma predsjednik Vijeća upoznao je vijećnike s točkama dnevnog reda nakon čega se prešlo na usvajanje dnevnog reda te je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

1. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Tisno na donošenje zaključka o upućivanju na ponovnu javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tisno.
2. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Tisno na donošenje zaključka o upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela- Dubrava

Kako se radi o izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća, razlozi u njezinom izvanrednom i što žurnijem održavanju leže u nastojanju da se što prije bez bespotrebnih odugovlačenja okonča postupak donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tisno i Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela –Dubrava što je u općem interesu stanovnika Općine Tisno, aktualnog sata nije bilo već se prešlo na raspravu i odlučivanje o dvije predložene točke dnevnog reda.

Na samom početku načelnik Općine Tisno dao je kratki uvod u kojem je naznačio kako je prostorni plan jedan od najvažnijih dokumenata koje Općina donosi te da je učinjeno sve kako bi se on što kvalitetnije pripremio. Ovaj plan se pripremao najvećim dijelom kroz sugestije mjesnih odbora, a glavni razlog koji je donekle usporio njegovo donošenje bio je što se očekivalo i u konačnosti dobilo od Županijskog ureda za prostorno uređenje povećanje 20% izgrađenosti. Što se tiče gospodarske zone Kapela –Dubrava, zbog sve većeg intresa investitora želi se putem donošenja UPU-a što prije ostvariti gospodarska zona i omogućiti ulaganja. Nakon uvodnih riječ načelnika Općine, predsjednik Vijeća prepustio je riječ Ivici Pirjaku da objasni najvažnije stavke ovih izmjena i dopuna prostornog plana.

Obrazloženje na ovu točku dnevnog reda (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno) dao je pročelnik upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Ivica Pirjak, koji je prije svega pojasnio razlog ponavljanja javne rasprave zbog nedonošenja Plana u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave kao i izmjene prijedloga prostornog plana na temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi koja odstupaju od programskih polazišta iz odluke o izradi prostornog plana, te ukazao na osnovu prema odredbama Zakona o prostornom uređenju temeljem kojih izvršno tijelo zaključkom utvrđuje prijedlog prostornog plana za javnu raspravu. U nastavku pročelnik je kraći osvrt dao na što se sve odnose izmjene i dopune plana temeljem odluke o izradi izmjena i dopuna Plana. Tako je u prijedlogu za javnu raspravu u čl.103. odredbi za provođenje plana na predjelu Veprštaka formirana zona za odlaganje građevnog otpada sukladno PPŠKŽ te koja će biti u skladu za Planom gospodarenja otpadom. Odredbe statusa i lokacije luka prikazane su prema odredbama čl.85. i 86. prijedloga Plana u okviru kojih se pokušava iznaći rješenje uvođenja reda u prostoru kroz model gospodarskog korištenja pomorskog dobra u izvan lučkom području, definiran obuhvat brodogradilišta za tradicijsku drvenu brodogradnju na predjelu Kapelice u Betini, te prikazane lokacije sidrišta i privezišta. U čl.62. spomenuta je toliko iščekivana nova ugostiteljsko-turistička zona Uvala Sv.Nikola te je u grafičkom dijelu prikazan prijedlog obuhvata koji bi se trebao i precizno definirati kroz ovaj postupak izmjena i dopuna Plana, a za koji je naravno i propisana obveza izrade UPU-a. Odredbe postojećih ugostiteljsko turističkih zona usklađene su sa odredbama PPŠKŽ i ZPUG. Formiranje građ.područja Ivinj prikazano je u grafičkom dijelu prijedloga plana građ.područja naselja Tisno, sve temeljem odredbi čl.89.st.7. kroz model utvrđivanja građ.područja za prostore s izgrađenim i legaliziranim građevinama. Lokacije i uvjeti za gradnju solarnih i vjetroelektrana pojašnjene su kroz odredbe čl.94.a. i 94.b. prijedloga Plana te u grafičkom dijelu sve sukladno PPŠKŽ. Sustav odvodnje prikazan je u odredbama čl.90. u okviru kojih odredbi je određen i ostao 1.stupanj pročiščavanja i za sustav odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera i za sustav odvodnje Betina – Murter. Na predjelu Makirine definiran je obuhvat spomenika prirode Makirina – Ivinj kao spomenik prirode u ukviru kojeg područja je omogućeno istraživanje i eksploatacija u svrhu iskorištavanja peloida te unutar kojeg obuhvata se omogućava smještaj jedne prizemne građevine u funkciji eksploatacijskog polja maks.tlocrtne površine 200 m2, a koja lokacija je prikazana i grafički. Uvjeti gradnje u ZOP-u dijelom su se promijenili, ništa značajno, što je prikazano u čl.42. i 43.b. Uvjeti gradnje u građ.području maksimalno su dorađeni i nadamo se poboljšani za buduće investitore gdje se gradnja u stambenoj zoni S nastoji omogućiti već na 420 m2 kao i drugi povoljniji uvjeti gradnje po pitanju udaljenosti od regulacijskog pravca što je prikazano u odredbama od čl.19. do čl.37. prijedloga Plana. Što se tiče analize građ.područja, povećanja, preraspodjele te prenamjene ukazujemo da je analizom izgrađenih i neizgrađenih površina građevinskih područja naselja koja je napravljena u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije utvrđeno kako je odnos izgrađenog građevinskog područja prema ukupnoj površini građevinskog područja za naselje Tisno 81%, naselje Jezera 80, a Betinu 80,5%. Temeljem članka 50. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dozvoljeno je povećanje građevinskih područja u ZOP-u za 20% njegovog izgrađenog dijela. Analizom građevinskih područja utvrđena je površina od 162 ha izgrađenog građevinskog područja. Ovim izmjenama i dopuna ukupno građevinsko područje naselja povećano je s 201 ha na 219 ha, što iznosi oko 11% od analizom utvrđenih 162 ha izgrađenog građevinskog područja naselja. Proširenja građevinskog područja jasno su vidljiva i prepoznatljiva u grafičkom prikazu svih naselja Općine Tisno odnosno u naselju Dazlina (prošireno građ.područje na rubnim dijelovima postojećeg građ.područja naselja), Dubrave kod Tisna (objedinjeno do sada rascjepkano građ.područje uz prometnicu kroz mjesto u jednu građevinsko logičku cjelinu), Tisnog (na predjelu Drage, Petrića glave, te Gomilice i Brda Rat), Jezerima (Sjeverni dio naselja Jezera, Put Sv.Roka, te zapadni dio za gospodarsku zonu K2) i naselja Betine (predio Plase – obostrano uz ulicu Petra Preradovića, predio od Pačipolja do županijske prometnice na ulazu u Betinu, formiranje obuhvata za tradicijsku drvenu brodogradnju na predjelu Kapelice, te proširenje građ.područja na rubnim dijelovima postojećeg građ.područja). Građevinsko područje gospodarske namjene – zona K2, formirano je kao proširenje građ.područja Jezera (zapadni dio naselja) i obuhvaća 1,5 ha što je prikazano grafički i tekstualno kroz odredbe čl.59. prijedloga Plana. Proširenje građ.područja gospodarske namjene Kapela (K) kao i prenamjena na tom području iz stambene zone u poslovnu prikazano je u grafičkom dijelu Plana. Izvršena je i prenamjena dijela turističko-ugostiteljske zone Mišji vrh, u naselju Jezera, u mješovitu zonu M1, tako da je u T3 zoni ostao samo manji obuhvat koji zahvaća aktivan kamp površine 1,1 ha za 130 ležajeva, a što je prikazano grafički i tekstualno kroz odredbe čl.58. plana. Također, pročelnik je ukazao i na promjene koje je izrađivač plana ubacio na traženje vlasnika nekretnine katastarske oznake čest.zgr.548 k.o.Jezera, u predmetu analize i redefiniranja uvjeta gradnje na katastarskoj čestici 548 k.o.Jezera, za prometne sadržaje, na predjelu Piščaka, a koje u odnosu na Odluku o izradi izmjena i dopuna Plana te u odnosu na nacrt prijedloga iz prvotne javne rasprave poprilično odstupaju, na način da se osim na predmetnoj čestici iz Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana obuhvat zahvata proširio na još tri okolne čestice, s mogućnošću nadogradnje postojećeg prizemlja sa još dvije etaže za smještajne kapacitete na sada ukupnu visine zgrade od 10,0 metara te uz povećane koeficijente izgrađenosti i iskoristivosti u cjelokupnom obuhvatu svih čestica, a sve na predjelu uzvisine Piščaka uz državnu prometnicu, obzirom da je u nacrtu prijedloga prvotne javne rasprave na postojeće prizemlje bila omogućena nadogradnja jedne etaže za smještajne kapacitete daleko manje ukupne visine zgrade na toj lokaciji. Dalje, za auto kamp Lovišća predloženo je omogućavanje rekonstrukcije unutar postojeće zone u smjeru podizanja kategorije i sadržaja te je sukladno PPŠKŽ izvršena usklađenost kapaciteta i površina što je prikazano grafički i tekstualno kroz odredbe čl.61. Plana. Definirani su i uvjeti rekonstrukcije i nadogradnje hotela Borovnik čime će se omogućiti nadogradnja spojnog trakta zgrade do mora na visinu starog dijela hotela, što je definirano kroz odredbe čl.56.b. Dalje kroz odredbe čl.20. nastojalo se maksimalno pojenostavljenje zadovoljavanja uvjeta za gradnju u stavci priključenja građevina na prometnu površinu u dijelovima naselja koji zbog uskih ulica do sada nisu zadovoljavali takve uvjete. Također, nastojalo se kroz odredbe ovog Plana maksimalno eliminirati obvezu izrade UPU-a za područja koja su uređena. Proširenje građ.područja uz ulicu Sv.Roka u Jezerima prikazano je u grafičkom prikazu građ.područja naselja Jezera. Zbog do sada loših podloga na kojima je rađen plan iz 2007.godine sada je cjelokupni obuhvat plana odrađen na novim preciznijim podlogama prema čemu se više određene situacije neće moći dvosmisleno tumačiti. Svakako kroz ovaj prijedlog Plana kao strateški dokumenat prostornog uređenja Općine Tisno nastjali smo maksimalno uskladiti odredbe PPŠKŽ i primjeniti naravno pozitivne odredbe ZPUG.
Na kraju, dodao je pročelnik, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju izvršno tijelo, u ovom slučaju načelnik, zaključkom utvrđuje prijedlog prostornog plana za javnu raspravu.

Kako vijećničkih pitanja nije bilo predsjednik vijeća stavio je 1. i 2. točku dnevnog reda na glasanje te su ih vijećnici jednoglasno usvojili. Ovime je dnevni red bio iscrpljen stoga je predsjednik vijeća zaključio 13. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.Zapisničar:

Marijana Pavić v.r.