Izvješće sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Dana 24. rujna 2012. godine u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno održana je 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno koja je započela 14,00 sati. Po otvaranju sjednice utvrđeno je da je pridošlo šest vjećnika te da postoji kvorum za valjano odlučivanje, a naznačuje se da su naknadno pristupila dva vijećnika koji su iz unaprijed opravdali razloge naknadnog dolaska. Nakon jednoglasnog usvajanja svih točaka dnevnog reda (objavljenih ranije na web stranicama Općine Tisno op.a.) sjednica je nastavljena aktualnim satom. Kristijan Jareb, predsjednik M.O. Tisno postavio je pitanja glede završetka radova na postavljanju ograde na zvoniku crkve Sv. Duha u Tisnom te uređenja puta do arheološkog lokaliteta na Ivinju. Vjećnik Mateo Pirjak čija tvrtka izvodi radove postavljanja ograde na zvoniku crkve Sv. Duha u Tisnom obećao je da će radovi biti gotovi do 15.listopada 2012.g.dok je načelnik Općine Tisno Ivan Klarin, kazao da će put do arheološkog lokaliteta biti uređen do dana 11.studenog 2012.g.
Nadalje, vijećnik Ante Jandrić izrazio je sumnju sa ne postoji evidencija glede dodjele stanovnicima žutih kanti za selekciju otpada, na što je načelnik Općine Tisno pojasnio da JKP Ježinac vodi evidenciju o svakoj dodjeljenoj kanti te najavio skorašnju kontrolu odvajanja otpada putem komunalnih redara. Vijećnik Stipe Berak postavio je pitanje što je s marinom u Tisnom na predjelu Luke te pitanje zašto će se raditi dom za starije i nemoćne u Tisnom kada je vrtić potrebniji. Načelnik je odgovorio da je koncesionaru za marinu u Tisnom dodjeljen rok od dvije godine za ishodovanje svih potrebnih dokumenata te rok od dvije godine za gradnju, a prema njegovim saznanjima koncesionar je do sada ishodovao lokacijsku dozvolu. Što se tiče pitanja prioriteta doma za starije i vrtića, načelnik je istaknuo da je država darovala Općini Tisno zgradu „Kerametala“ pod uvjetom da se u njoj u roku dvije godine uredi dom za starije i nemoćne, što je izvrsna prilika koju u svakom slučaju sada treba iskoristiti.
Nakon iscrpljenog aktualnog sata vijećnici su pristupili raspravi i odlučivanju o pojedinim točkama dnevnog reda. 1. i 2. točku dnevnog reda koje se odnose na verifikaciju zapisnika sa 21. redovne i 10. izvanredne sjednice Općinskog vijeća vijećnici su jednoglasno prihvatili. Potom su vijećnici otvorili raspravu o točki 3. financijskom izvršenju proračuna Općine Tisno za razdoblje 01. siječnja 2011.g.- 30. lipnja 2011.g. glede kojeg izvješća je vijećnik Ante Jandrić utvrdio znatno povećanje nekih stavki npr. uređenje plaže u Jezerima, na što mu je Danijela Bilan, pročelnica odjela za financije i proračun pojasnila da se radi o polugodišnjem izvješću dok se same investicije prate kroz cijelu godinu pa se zaparavo na kraju godine vidi ukupna i prava situacija. Nadalje na dnevnom redu je bila točka 4. koja se odnosila na davanje suglasnosti za potpisivanje sporazuma o sufinanciranju i izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda Betina – Murter, na koji sporazum je vijećnik Ante Jandrić izrazio sumnju u njegovu dobrobit, s čime su se složili i ostali vijećnici te predstvanici Općine Tisno, međutim načelnik Ivan Klarin pojasnio da iako ugovor ne smatra najboljim on predstavlja jedini način da mjesto Betina bude spojena na mrežu odvodnje, ujedno, naglašavajući da je Općina Tisno već uložila znatna sredstva u izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Betina – Murter s čime su se složili vijećnici iz Betine te predstavnici MO Betina.
Vijećnici su bez veće rasprave usvojili točku 5. Odluku o prihvaćanju sporazuma o međusobnim pravima i obvezama prilikom prijelaza komunalne opreme, točku 6. Odluku o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta tvrtki „Sarađen“ d.o.o. kao jedinoj pristigloj ponudi na javni natječaj objavljen u Narodnim Novinama i točku 7. Odluku o povjeravanju komunalnih poslova održavanja i označavanja vertikalne i horizontalne signalizacije obrtu VG- pravac vl. Joso Goreta. U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su odbili prijedlog o namjeri uzimanja u koncesiju za održavanje tržnice i ribarnice u Jezerima tvrtke TUNA ADRIA d.o.o. Zagreb koji je bio točka 8. iz razloga što svi zadovljni radom i upravljanjem sadašnjeg koncesionara tržnice i ribarnice u Jezerima, JKP Ježinca.
Točka 9. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi usvojena je jednoglasno jer se radi o tehničkom usklađivanju sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Nadalje vijećnici su usvojili točku 10. Odluka o prodaji dijela nekretnine 10027/1 K.O.Tisno ukupne površine 8 m2, točku 11. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine kat. oznake 1234 K.O.Tisno površine 220 m2 u mjestu Tisno, Put Oštrice i točku 12. Odluku o kupnji nekretnine oznake čest.zem.2954/2 K.O.Tisno, naime čest.zem.2954/2 K.O.Tisno predstavlja nekretninu kod športske dvorane u Tisnom u vlasništvu Milke Lućić koju je ista dala u vlasništvo Općini Tisno još 1994. g. radi izgradnje škole i dvorane, a do sada nije riješeno pitanje naknade vlasnici za predmetnu nekretninu. Vijećnici su potom usvojili odluku o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na nakretninama u vlasništvu/posjedu Općine Tisno te je naposlijetku kao zadnja 14. točka dnevnog reda donesen zaključak kojim je odlučeno da Općinsko vijeće Općine Tisno neće odlučivati o dopisu g. Mate Rezdeušeka kojim traži dislociranje dijela prometnice, ulice Pod Garmom u Tisnom već ga se upućuje da se obrati stručnim službama Općine Tisno.

Zapisničar:
Marijana Pavić v.r.