Odabrana najpovoljnija ponuda za nabavu malog električnog komunalnog vozila putem leasinga

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odabrana najpovoljnija ponuda za nabavu malog električnog komunalnog vozila putem leasingaJEŽINAC d.o.o.
Za obavljanje komunalnih djelatnosti
Uska ulica 1, TISNO


Tisno, 02. rujna 2010.godine

Naručitelj « Ježinac» d.o.o. Uska ulica 1, Tisno na temelju čl. 85. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.110/07, dalje: ZJN), u otvorenom postupku javne nabave za odabir ponuditelja za RABLJENO ELEKTRIČNO VOZILO S NADOGRADNJOM ZA SKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA, prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 34144900- električno vozilo objavljenom Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina: N-16-M-131081-130810, od 13.kolovoza 2010. te N-19-M-131234-160810od 17.kolovoza 2010., i na temelju pregleda i ocjene pristiglih ponuda donosi slijedeću:


ODLUKU O ODABIRU

I

U otvorenom postupku javne nabave broj N-16-M-131081-130810 te N-19-M-131234-160810 objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina od 13.kolovoza 2010. godine, 17.kolovoza 2010., donosim odluku o odabiru najpovoljnije ponude i to :

-Ponuda OTP LEASING d.d. Av.Dubrovnik 16/V , ZAGREB

II
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.

III

Rok mirovanja ističe protekom 5 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.

Obrazloženje:

Naručitelj je na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave za odabir ponuditelja za nabavu rabljenog električnog vozila s nadogradnjom za sakupljanje komunalnog otpada putem financijskog leasinga, naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 34144900 – ELEKTRIČNA VOZILA objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, datum slanja objave 13.kolovoza 2010. i 17.kolovoza 2010.

Procijenjena vrijednost nabave je 240.000,00 kn bez PDV-a.

Naručitelj je javno otvorio ponude dana 27.kolovoza 2010., te utvrdio da su u otvorenom roku za dostavu pristigle dvije ponude i to:
1)  ERSTE &STEIERMARKISCHE S_LEASING d.o.o. ZAGREB s ponuđenom cijenom i to (nabavna cijena vozila 28.000 EUR , Učešće 20% 6888,00 EUR s PDV –om, mjesečni obrok na 60 mjeseci 557,28 EUR, Trošak obrade 344,40 EUR)
 2) OTP LEASING d.d. ZAGREB s ponuđenom cijenom i to (nabavna cijena vozila 28.000,00 kn , učešće 20% 688,00 EUR PDV-om mjesečni obrok 537,68 EUR na 60 mjeseci te trošak obrade 86,10)

U postupku je ocjenjeno da je ponuda ponuditelja OTP LEASING d.o.o. povoljnija prema kriteriju najniže cijene .

Slijedom izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 8 dana od primitka ove odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju na način i pod uvjetima propisanim u Zakonu o javnoj nabavi.                                                                                                           Direktor
                                                                                                           Krste Barić


Dostaviti sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda :
1. Erste & steiermarkische S-Leasing d.o.o. Zelinka 3, 10.000 Zagreb
2. OTP Leasing d.d. Av. Dubrovnik 16/V, Zagreb