Odluka o odabiru za predmet nabave: Uređenje Trga iza Doma u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru za predmet nabave: Uređenje Trga iza Doma u Jezerima

O P Ć I N A    T I S N O
Načelnik
Uska ulica 1
22240 TISNO

Tel/faks: 022 429 260
Klasa : 360-01/12-01
U Urbroj: 2182/05-02/12
Na temelju članka 96. i 97. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) donosim


O D L U K U
o odabiru

I.

Za predmet nabave: Uređenje Trga iza Doma u Jezerima (Evidencijski broj nabave 05-12MV-12 kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda od ponuditelja „KRO-GRAD“ d.o.o. Sv.Ivan Zelina , Črečan 36a.

II.
Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi za predmet nabave Uređenje Trga iza doma u Jezerima . Vrijednost ugovora iznosit će 347.397,00kn (bez PDV-a).

III.
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju u postupku, na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

IV.
U skladu s člankom 98. Zakona o javnoj nabavi rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave Odluke o odabiru ponuditelju (računa se od prvog sljedećeg dana nakon dana dostave ove Odluke, a dan dostave evidentiran je na dokazu o uspješnoj dostavi odluke iz točke III. ove Odluke).


Obrazloženje

Naručitelj Općina Tisno , Uska ulica 1, 22 240 Tisno na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi objavio je Poziv na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH iz Narodnih novina od 27. Studenoga 2012 godine broj objave 2012/S 002 0085038 (datum slanja objave 26. Sudenoga 2012.godine ) za otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave : Uređenje trga iza Doma u Jezerima


Procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kn


Do isteka roka za dostavu ponuda primljene su tri ponuda (3) ponude ponuditelja:
Razlozi isključenja/odbijanja ponuditelja:
Nema

Razlozi odabira:
Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda od ponuditelja „KRO-GRAD“ D.O.O. Sv.Ivan Zelina, Črečan 36a (bez PDV-a) 347.397,00; ukupna cijena ponude (s PDV-om) 434.246,25 kn, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniža cijena ocijenjena najpovoljnijom po provedenom otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Uređenje Trga iza Doma u Jezerima ev.broj 05-12MV-12.
Temeljem članka 82. stavak 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi odlučeno je kao u izreci.

Tisno , 20.prosinca 2012.godine

NAČELNIK
Ivan Klarin