Uređenje dijela javnog puta na lokaciji Dolac u Betini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Uređenje dijela javnog puta na lokaciji Dolac u Betini

Pozivamo sve vlasnike, posjednike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama katastarskih oznaka čest.zem.3615/1, 3618, 3619, 3624, 3625, 3640/3, 6041, 3777/1, 3776, 3642/3 i 3648/1 k.o.Murter-Betina, na lokaciji Dolac, u naselju Betina, koje izravno graniče uz javni put katastarske oznake čest.zem. čest.zem.13460 k.o.Murter-Betina (od predjela čest. zem.6040 k.o.Murter-Betina do spoja sa županijskom prometnicom Ž 6250), da se odazovu ovom pozivu i dođu dana 07. studenog (srijeda) 2012. godine u 20,00 sati u prostorije Mjesnog odbora – zgrada Društvenog Doma u Betini, Trg na moru bb, radi dogovora oko uređenja do sada zaraslog, zapuštenog i teško prohodnog predmetnog dijela javnog puta (u prilogu geodetski prikaz iskolčenja predmetne dionice puta).