Odabrana najpovoljnija ponuda - uređenje obalnog pojasa Zaratić u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odabrana najpovoljnija ponuda - uređenje obalnog pojasa Zaratić u Jezerima

OPĆINA TISNO
NAČELNIK


22240 Tisno, Uska ulica 1
Telef/faks: 022-439-262, 439-260

Klasa:363-02/10-01
URBROJ: 2182/05-03/10-223/2
Zagreb, 10. veljače 2010. godine

Naručitelj Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno na temelju čl. 85. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.110/07, dalje: ZJN), u otvorenom postupku javne nabave za odabir ponuditelja za uređenje obale Zaratić u Jezerima, I faza, naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 45241000, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina: N-16-M-102754-270110 dana 28. siječnja 2010, datum slanja objave 27. siječnja 2010.godine


ODLUKU O ODABIRU

I
U otvorenom postupku javne nabave broj N-16-M-102754-270110 objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, datum slanja objave 27. siječnja 2010.godine, donosim odluku o odabiru najpovoljnije ponude i to :

1. „KRO-GRAD“ d.o.o. Sv. Ivan Zelina, Črečan 36 A, .................. 294.671,01 kn bez PDV-a

II
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.

III
Rok mirovanja ističe protekom 5 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.


Obrazloženje

Naručitelj je na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave za odabir ponuditelja za izvoditelja radova na uređenju obale Zaratić u Jezerima, I faza, naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 45241000, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina: N-16-M-102754-270110, datum slanja objave 27. siječnja 2010.godine
Procijenjena vrijednost nabave je 300.000,00 kn bez PDV-a.
Ovlašteni predstavnici naručitelja su otvorili ponude dana 9. veljače 2010. godine, te utvrdili da je u otvorenom roku za dostavu ponuda pristiglo šest ponuda, i to:

  1.  „KRO GRAD“ d.o.o. Sv. Ivan Zelina, Črečan 36 A, s ponuđenom cijenom u iznosu od 294.671,01 kn bez PDV-a
  2.  „SARAĐEN“ d.o.o. Stankovci, s ponuđenom cijenom u iznosu od 557.185,87 kn bez PDV-a
  3. "VODICE“ d.o.o. Vodice, Obala Juričev Cote 9, s ponuđenom cijenom u iznosu od 602.171,20 kn bez PDV-a
  4. „AKROPOLIS“ d.o.o. Smiljanićeva 2, Split, s ponuđenom cijenom u iznosu od 580.862,46 kn bez PDV-a
  5. „ASFALTNA CESTA“ d.o.o. Petravićeva 23, Split, s ponuđenom cijenom u iznosu od 453.558,39 kn bez PDV-a
  6. „FILIPS“ d.o.o. Ljubljanska 2, Vodice, s ponuđenom cijenom u iznosu od 485.623,36 kn bez PDV-a.

Pregledom i ocjenom pravovaljanih ponuda, naručitelj je ocijenio da je ponuda ponuditelja „KRO GRAD“ d.o.o. iz Sv. Ivana Zeline, s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu 294.671,01 kn bez PDV-a, prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom.
Slijedom izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 3 dana od primitka ove odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju na način i pod uvjetima propisanim u Zakonu o javnoj nabavi.                                                                                       NAČELNIK

                                                                                        Ivan Klarin


Dostaviti sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda :
1 „KRO GRAD“ d.o.o. Sv. Ivan Zelina, Črečan 36 A
2 „SARAĐEN“ d.o.o. Stankovci,
3 VODICE“ d.o.o. Vodice, Obala Juričev Cote 9
4 „AKROPOLIS“ d.o.o. Smiljanićeva 2, Split
5 „ASFALTNA CESTA“ d.o.o. Petravićeva 23, Split
6 „FILIPS“ d.o.o. Ljubljanska 2, Vodice