Testiranje kandidata

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Testiranje kandidata

Popis kandidata koji ispunjavaju formalno pravne uvjete te se pozivaju na testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, koje će se održati dana 8. srpnja 2009. godine u 11,00 sati u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno.

 

    1. Ranka Vučković Vukman, Katarine  Zrinske 6, Pirovac

 

  1. Jadranka Blaće,  Ivana Pribislavića 4,  Šibenik

 

  1. Anita Plenča , Stube Petra Kaera 1,  Šibenik

 

  1. Branka Piližota, Bože Peričića 26, Šibenk

 

Opis poslova savjetnika za pravna pitanja:  prati stanje i propise u  području odjela pravnih, društvenih, komunalnih, gospodarskih i  drugih djelatnosti od važnosti za razvitak  Općine, te u svezi s tim predlaže mjere, izrađuje izvješća i akte za potrebe Načelnika, Vijeća  i odjela Općine Tisno, te obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

 

I Područja testiranja:
1. Osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, ustrojstva lokalne samouprave i ustrojstva Općine Tisno 
2. Službenički i radni odnosi, te opći upravni postupak.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru:
1. Osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, ustrojstva lokalne samouprave 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst i 55/01)
- Zakon o lokalnoj i područnojj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05)

2. Statut Općine Tisno (Službeni vijesnik Šibensko kninske županije br. 15/01 i 3/02)

 2. Službenički i radni odnosi, te opći upravni postupak:
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08)
- Zakon o radu (Narodne novine 38/95, 54/95, 65/95, čl. 192. Zakona o mirovinskom osiguranju - 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03, 30/04, 137/04 – pročišćeni tekst i 68/05 – Odluka Ustavnog suda RH)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 53/91, Odluka Ustavnog suda RH – 103/96)

 

II. Pravila testiranja
- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.
- Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provesti će se intervjui ( razgovori). 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.