Izvješće sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

Na 11. sjednici Općinskog vjeća Općine Tisno, održanoj u srijedu 15. rujna 2010.godine, osim već utvrđenih točaka dnevnog reda prihvaćen je prijedlog za raspravljanjem o dvije dodane točke dnevnog reda, a koje su: usvajanje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela- Dubrava te odlučivanje u dopisu tvrtke Matoš d.o.o.

Nakon što je usvojen dnevni red te proveden aktualni sat vjećnici su pristupli raspravi i odlučivanju o pojedinim točkama dnevnog reda.
Vjećnici su poveli raspravu zajedno o točki 2. i točki 3. dnevnog reda, posebno ističući važnost predmetnih točaka dnevnog reda kao jedanom od bitnih preduvjeta za uspješnu realizaciju buduće gospodarske zone Kapela- Dubrava. Ponajviše je istaknuto kao je predmetnim odlukama određeno da je u gospodarskoj zoni Kapela- Dubrava iznos cijene zemljišta 1 kn/ m2, dok je komunalni doprinos određen u visni 1 kn/m3, a sve u svrhu stvaranja povoljnih uvjeta za privlačenje gospodarstvenika u navedenu zonu. Obje točke su jednoglasno usvojene.

Nadalje, točke 4. i 5. dnevnog reda, a koje se odnose na odluku o prodaji /otuđivanju dijela nekretnine čest.zem.2664 K.O.Tisno za izgradnju transformatorske postaje TS 10(20) 0,42 kV, «Luka Hartić 2», Tisno te odluku o sufinanciranju toškova smještaja djece u dječijem vrtiću Žižula, područni vrtić Tribunj, vjećnici su jednoglasno prihvatili bez dulje rasprave.

U daljnjem tijeku rasprave načelnik je podnio vjećnicima izvješće o Ugovoru o kupoprodaji nekretnine sklopljenim između Dušice Vulin i Općine Tisno, a rasprava o ovom pitanju odgođena je za slijedeću sjednicu vijeća do kada bi se preciznije uredili odnosi među stranama ovog obveznopravnog odnosa.

Na predmetnoj sjednici vjeća kao unutarnji revizor izabran je donačelnik Općine Tisno g. Miljenko Meštrov uz osam glasova za i dva suzdržana glasa.

Nadalje, vjećnici su jednoglasno dali načelniku Općine Tisno suglasnost za poduzimanje potrebnih radnji glede rješavanja pitanja gradnje zida u ulici Kneza Domagoja u Jezerima, ako i rješavanje pitanja korištenja javnog prostora kat. oznake čest.zem.10027/3 K.O.Tisno ( prostor ispred Hotela Borovnik).

Glede točke 10. dnevnog reda koja se odnosi na odluku o otpisu nenaplativih i zastarijelih tražbina, pročelnica financijsko računovodstvene službe pojasnila je vjećnicima da se radi o komunalnoj naknadi, naknadi za odvoz smeća, vodnoj naknadi i naknada za uređenje voda, a koja potraživanja su ušla u zastaru zbog rješenja statusa nepoznatih i umrlih obveznika (naslijedničkih odnosa) te prodanih objekata (do dobivanja informacije o novim vlasnicima). Odluku su vjećnici jednoglasno pihvatili.

Odlukom predsjednika vjeća o točkama 11. 12. 13., 14., 15 i 16 dnevnog reda, obzirom da su sve usko vezane za proračun Općine Tisno za 2010.godinu raspravljalo se zajednički, u sklopu koje rasprave u usvojene sve navedene točke dnevnog reda.

Na poslijetku se pristupilo raspravi o 17. točki dnevnog reda kao dodanoj točki dnevnog reda koja se odnosi na odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela- Dubrava koja odluka je također jednoglasno osvojena bez dulje rasprave. Točka 18. dnevnog reda odnosno o zahtjev sadržan dopisu građana ovdje tvrtke Matoš d.o.o. jednoglasno odbijen kao neosnovan.
D N E V N I   R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
4. Odluka o prodaji/otuđivanju dijela nekretnine čest. zem. 2664 k.o. Tisno za izgradnju transformatorske postaje TS 10(20) 0,42 kV, «Luka Hartić 2», Tisno
5. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću Žižula, područni vrtić Tribunj
6. Izvješće načelnika o Ugovoru o kupoprodaji nekretnine sklopljen između Dušice Vulin i Općine Tisno
7. Izbor unutarnjih revizora
8. Pitanje gradnje zida u ulici Kneza Domagoja u Jezerima
9. Korištenje javnog prostora katastarske oznake čest. zem. 10027/3 k.o. Tisno (prostor ispred Hotela Borovnik)
10. Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja
11. Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2010. godinu
12. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Tisno od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. g.
13. Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u športu za 2010.g.
14. Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2010.g.
15. Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.g.
16. Druge izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010.g.