PRETHODNA RASPRAVA o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela-Dubrava

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

PRETHODNA RASPRAVA o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela-Dubrava

O P Ć I N A T I S N O
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove
Tel/faks: 022 439-264, 439-260

Klasa: 350-02/12-983
Ur.broj: 2182/05-05/12-02
Tisno, 4. svibnja 2012 godine

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela – Dubrava („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.13/10 i 4/12), i Zaključka načelnika Općine Tisno KLASA: 350-02/12-983, URBROJ: 2182/05-05/12-01 od 4. svibnja 2012. godine, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno objavljuje

PRETHODNU RASPRAVU
o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela-Dubrava

1. U svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, održat će se prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela-Dubrava (u daljnjem tekstu: Plan).

2. Na sudjelovanje u prethodnoj raspravi pozivaju se nadležna tijela i osobe utvrđene člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kao i Odlukom o izradi Plana.

3. Prijedlog nacrta prijedloga Plana za prethodnu raspravu može se vidjeti na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr.

4. Prethodna rasprava održati će se 18. svibnja 2012. godine u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 10,00 sati.

5. Tijela i osobe koje sudjeluju u prethodnoj raspravi dužne su nositelju izrade svoja mišljenja, smjernice i preporuke dostaviti najkasnije petnaest dana od dana održavanja prethodne rasprave na adresu Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno. Ako to ne učine, smatra se da je mišljenje dano, odnosno da nema smjernica niti preporuka.


                                                                                           Pročelnik:
                                                                                           Ivica Pirjak v.r.