Izvješće sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća

20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 04. travnja 2012.godine u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, Obala Sv. Martina 1, s početkom u 15,00 sati.
Sjednicu je otvorio potpredsjednik Berislav Garofulić, koji je pozdravio sve nazočne vijećnike kao i ostale osobe pozvane na sjednicu, te je izvršena prozivka vijećnika radi utvrđivanja kvoruma.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno devet vijećnika: Stipe Berak, Branko Pavlov, Ervina Tomin, Ognjen Jakovčev, Zoran Jušić, Berislav Garofulić, Ante Jandrić, Željko Milin.
Predsjednik vijeća Petar Jakovčev i vijećnik Ante Markov su izostali na ovoj sjednici.
Sjednici su pristupili Ivan Klarin, načelnik, Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika, Daniela Bilan, pročelnica za javne prihode i financije, Branko Barešić, savjetnik načelnika za turizam, Kristijan Jareb, Velimir Reškov predsjednik Mjesnog odbora Dubrava kod Tisna, Ivica Pirjak pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, te Marijana Šimić, zapisničar – stručni suradnik.
Sjednici je pristupio i Krsto Barić, direktor trgovačkog društva «Ježinac» d.o.o. Tisno. Potpredsjednik vijeća je nakon prozivke vijećnika, utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje, nakon čega je otvorio aktualni sat.
Na aktualnom satu raspravljalo se o  izvedbi popločavanja Uske ulice u Tisnom te obveznoj njezinoj doradi, zatim crnim jamama na Trgu Rudina u Tisnom i u Betini, radovima na uređenju „Gusterne“ u Tisnom, javnoj rasvjeti na državnoj cesti na križanju Kapela. Također i o uređenju i statusu zvonika u Tisnom, problemu nedostatka valjanih ugovora kojima je bivša Mjesna zajednica Betine kupovala nekretnine, a zbog čega se sada događaju ponovne prodaje istih nekretnina i problemi oko ispravki uknjižbi. Ukazano je i na bespravno nasipavanje pomorskog dobra ispred Branimirove ulice u Betini i na predjelu ulice Petra Krešimira, najvjerojatnije, od strane investitora Toš Anđelka. Izražena je bojazan da bi do utorka bespravno nasipavanje moglo biti i završeno. Načelnik Ivan Klarin je obavijestio nazočne da su upravo ujutro poslane prijave građevnoj inspekciji, vezane za navedena bespravna nasipavanja građevnoj inspekciji, a čak se i sastavljaju kaznene prijave. To je i sve što Općina Tisno kao jedinica lokalne uprave može učiniti po tom problemu. Raspravljalo se i o prijedlogu Izmjena Zakona o nezakonitim zgradama koji je predstavljen na stranicama Ministarstva gradnje i prostornog uređenja. Zaključak je da je legalizacija svih objekata unutar ZOP-a, pa čak i onih unutar 70 metara na udaljenosti od mora, na neki način nepravda prema onima koji su se držali Zakona o prostornom uređenju i gradnji, i  „suzdržavali“ od bespravne gradnje. Načelnik Ivan Klarin je izvijestio nazočne da se novi prijedlog Zakona o pomorskom dobru očekuje do ljetne stanke Hrvatskog Sabora, a kojim će se najvjerojatnije otvoriti mogućnost naplate vezova od strane jedinica lokalne uprave. Raspravljalo se i o ishodovanju koncesije Brodogradilišta i marine d.o.o. na tzv. proširenom dijelu UPU-a luke posebne namjene  brodogradilišta i marine u Betini  i ispoštovanju dogovora s navedenim poduzećem o mogućnosti nesmetanog korištenja manjeg dijela tog prostora za mještane Betine u svrhu izvlačenja plovila. Spomenuto je bilo i uklanjanje zida iza spomenika na predjelu Rata u Tisnom i uređenju puta prema kapelici Sv. Ante u Dubravi kod Tisna. Nazočne se podsjetilo i na dolazeći „Garden festival“, kada će se tražiti veći angažman djelatnika MUP-a na području Tisnoga. Načelnik Ivan Klarin je opvrgnuo i nagađanja o eventualnom ukidanju dežurne noćne smjene zdravstvene stanice u Tisnom.
Nakon vrlo iscrpnog aktualnog sata potpredsjednik Vijeća Berislav Garofulić je upoznao vijećnike s dvije nove točke dnevnog reda i pozvao na glasanje o predloženom dnevnom redu:
1. Verifikacija zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Odluka o dodjeli na korištenje javne površine čest.zem. 10027/3 i 10027/1 (dio) K.O. Tisno, tvrtki ,,Hotel Borovnik" d.o.o., Tisno, za smještanje cestovnih motornih vozila, u svrhu funkcioniranja hotela
3. Odluka o prijelazu djelatnika, vozila, opreme, sredstava i obveza za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Vlastitog komunalnog pogona Općine Tisno u tvrtku ,,Ježinac" d.o.o.
4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno
5. Odluka o ukidanju Vlastitog komunalnog pogona Općine Tisno
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno
7. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela – Dubrava
8. III Amandmani na nacrt Prijedloga I izmjena I dopuna PPUO Tisno
9. Odluka o davanju suglasnosti obrtu „Kalebić“ za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama u Prosici

Prisutni vijećnici su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red, te se prešlo na prvu točku dnevnog reda, koja je ubrzo također jednoglasno usvojena.
Načelnik Ivan Klarin je kratko objasnio drugu točku dnevnog reda, koja je iznijeta na prošloj sjednici ovog vijeća, kada se predlagalo da se po pribavljenoj suglasnosti mjesnog odbora Tisno i prihvati. Prisutni vijećnici su je i jednoglasno usvojili.
Potpredsjednik vijeća Berislav Garofulić je predložio spajanje 3., 4. i 5. točke dnevnog reda s obzirom na povezanu tematiku obavljanja komunalne djelatnosti čišćenja i odlaganja komunalnog otpada od strane komunalnog poduzeća „Ježinac“ d.o.o. , a koje je do sada obavljao Vlastiti komunalni pogon Općine Tisno. Načelnik je prisutne upoznao i s novim prijedlogom zakona o otpadu prema kojem se uvodi obveza primarne selekcije otpada na mjestu njegova nastanka te naplata odvoza otpada prema količini tj. volumenu, čija namjera je motiviranje građane da izdvajaju što je moguće više korisnog otpada, koji je izuzetno vrijedna sirovina i ima konkretnu cijenu na tržištu. Samom prodajom otpada kao sirovine, smanjivat će se količina otpada i troškovi jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će sufinancirati primarno odvajanje otpada pri kućanstvima i Općina Tisno već radi na tom projektu.
Na upit vijećnika, načelnik je potvrdio da će na postojeću cijenu odvoza otpada, korisnici plaćati i PDV budući od 1. svibnja trgovačko društvo vodi tu djelatnost. Naglasio je i da ovim prebacivanjem komunalne djelatnosti će se ostvariti uštede u proračunu Općine Tisno za 2012. godinu. Sve tri spojene točke dnevnog reda su jednoglasno usvojene glasovima prisutnih vijećnika.
Sljedeću 5. točku dnevnog reda pojasnio je pročelnik Ivica Pirjak, naglasivši da se radi o dopuni važeće odluke Izmjene i dopune PPUO Tisno, zbog usvojenih amandmana od strane ovog vijeća, a koji III prijedlog će i danas biti predstavljen. Također je objasnio i 6. točku dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog odustanka od izrade južnog dijela obuhvata UPU-a gospodarske zone Kapela-Dubrava zbog opravdanih zahtjeva za njezinim proširenjem i time „čekanjem“ Izmjena i dopuna PPUO Tisno. Obje navedene točke, vijećnici su jednoglasno prihvatili.
Zatim se prešlo na sljedeću točku, odnosno na već spomenute III Amandmane na PPUO Tisno, koji su prijedlog vijećnice Ervine Tomin i grupe mještana Jezera. Naime, radi se o spajanju građevinskog područja naselja Jezera sa izdvojenim dijelom na predjelu Sv. Roka. Načelnik se složio s tim prijedlogom, ali je upozorio vijećnike na činjenicu da možda svi amandmani neće biti prihvaćeni od strane Ministarstva gradnje i prostornog uređenja, zbog ograničene mogućnosti povećanja građevnog područja. Pročelnik Ivica Pirjak je podsjetio nazočne na odredbu iz članka 50. Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojom gradnji, kojom se u ZOP-u , a to je cjelokupno otočno područje Općine Tisno, građevinsko područje može proširiti za najviše 20% njegova izgrađenog dijela, ako je taj dio veći od 80% površine tog građevnog područja. Tablica sa izračunima je upućena Zavodu za planiranje Šibensko kninske županije i čeka se odgovor na istu. Također, predložio je i naglasio da se u slučaju nemogućnosti zadovoljenja svih amadmana u smislu proširenja građevnog područja, ipak omogući proširenje građevnog područja prema istim amandmanima u za svih zadovoljenim udjelima, naravno kako niti jedan amandman ne bi bio zakinut. Zaključeno je da je olakotna okolnost Zakona o nezakonitim zgradama ta, što će se ozakonjenjem dijela nezakonito sagrađenih objekata ujedno povećati površina izgrađenih područja.
Vijećnici su nakon izlaganja, i ovu točku dnevnog reda jednoglasno usvojili.
Zadnja točka dnevnog reda odnosila se na zahtjev obrta „Kalebić“ za suglasnošću ovog predstavničkog tijela za obavljanjem pružanja ugostiteljskih usluga na klupama na nekretnini oznake čest. zgr. 1211 K.O. Murter Betina. Pročelnik Ivica Pirjak je naglasio i upozorio da prema članku 13. važećeg Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti predstavničko tijelo, odnosno ovo vijeće, određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, ali obvezno u skladu s prostornim planom. Također, naglasio je, da kako se predmetna nekretnina prema PPUO Tisno nalazi unutar obuhvata poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene kategorije ostalog obradivog tla, dakle, izvan granica građevnog područja, obavljanje pružanja ugostiteljskih usluga na klupama na predmetnoj katastarskoj čestici ne bi bilo moguće. Vijećnici su ipak i ovu točku dnevnog reda jednoglasno usvojili te donijeli odluku o davanju tražene suglasnosti navedenom obrtu.
Potpredsjednik vijeća je utvrdio da je dnevni red iscrpljen i zaključio sjednicu u 16,45 sati.

Zapisnik vodila:
Marijana Šimić v.r.