Poziv za 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poziv za 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

O P Ć I N A T I S N O
OPĆINSKO VJEĆE

Klasa: 021-01/13- 25.V.
Ur.broj: 2182/05-01/13- 25.V.
Tisno, 14. ožujka 2013.godine
VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr., 12/10),

S A Z I V A M

25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 19. ožujka 2013.godine (utorak ) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 15.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

D N E V N I   R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 14. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Statut Općine Tisno
4. Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općine Tisno
5. Izvješće o izvršenju proračuna za 2012. godinu
6. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekta i uređaja kom. infrastrukture za 2012.godinu
7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
8. Odluka o preraspodjeli sredstava za 2012. godinu
9. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2012.godinu
10. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2012.godinu
11. Financijsko izvješće ustanove Dječji vrtići „Vrapčić“ za 2012.godinu
12. Financijsko izvješće DVD-a Tisno za period od 01.01.-31.12.2012.g.
13. Financijska izvješća o poslovanju sportskih udruga u 2012.godini
14. Financijsko izvješće o poslovanju kulturnih udruga u 2012. godini
15. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
16. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
17. II Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2013.g
21. Rješenje o imenovanju u Upravno vijeće javne ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Tisno
22. Odluka o sudjelovanju Općine Tisno u postupku osnivanja osnovne glazbene škole u Tisnom
23. Odluka o taksi prijevozu
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno
25. Suglasnost na Ugovor o davanju na korištenje komunalne opreme
26. Suglasnost na plan korištenja javnih površina načelnika Općine Tisno za 2013.godinu
27. Odluka o davanju suglasnosti T.U.O.“ Esperanza„ za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
28. Odluka o davanju suglasnosti .U.O.“ Mario „ za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
29. Odluka o promjeni katastarske kulture za dio nekretnine čest.zem.10009/1 K.O.Tisno
30. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine čest.zem.10009/1 K.O.Tisno
31. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem.1234 K.O. Tisno
32. Odluka o promjeni katastarske kulture za dio nekretnine kat. oznake čest.zem.1234 K.O.Tisno

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264 i 438-238.                                                          Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                          Petar Jakovčev, v.r.