Izvješće s 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće s 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 22. veljače 2012.godine u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, s početkom u 15,00 sati. Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno deset od jedanaest vijećnika: Stipe Berak, Branko Pavlov, Ervina Tomin, Ognjen Jakovčev, Petar Jakovčev, Zoran Jušić, Berislav Garofulić, Ante Jandrić i Željko Milin.
Sjednici su pristupili Ivan Klarin, načelnik, Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika, Branko Barešić, savjetnik načelnika za turizam, Krsto Barić, direktor komunalnog poduzeća «Ježinac» d.o.o. Tisno Zoran Bokan, predsjednik Mjesnog odbora Betina, Kristijan Jareb, predsjednik Mjesnog odbora Tisno, Ivica Pirjak pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, te Marijana Šimić, zapisničar – stručni suradnik.
Predsjednik vijeća je nakon prozivke vijećnika, utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje, te je upoznao vijećnike s dvije nove točke dnevnog reda i pozvao na glasanje o predloženom dnevnom redu.

1. Verifikacija zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
3. Odluka o dodjeli javne površine Hotel Borovnik d.o.o. za smještanje cestovnih motornih vozila
4. Odluka o porezima općine Tisno
5. Odluka o komunalnom redu Općine Tisno
6. Odluka o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno
7. Odluka o namjeri kupnje nekretnine oznake 2954/2 K.O. Tisno
8. Odluka o predefiniranju cijene zakupa poštanskog prostora u Tisnom
9. Plan korištenja javnih površina radi postavljanja kioska, štandova i pokretnih naprava na području Općine Tisno
10. Odluka o izboru pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije javnih površina
11. Odluka o izboru pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova ulova i zbrinjavanja napuštenih pasa
12. Odluka o sufinanciranju nabave knjižne građe u 2012. godini
13. Odluka o koeficijentima domaćice i kućnog majstora u Dječjim vrtićima Vrapčić Tisno
14. Odluka o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda Murter-Betina br. 01/2011
15. Zahtjev za otpisom dijela duga na ime Miljenko Vulin
16. Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranog državljana Per Einar Johnsrud Olsen
17. Odluka o priznavanju troškova na ime Turističke zajednice Jezera, plaćenih iz dijela od 30% boravišne pristojbe koja pripadaju Općini Tisno
18. Odluka o raskidu Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja ribarnice u Tisnom
19. Odluka o nabavci i postavljanju nadzornih kamera
20. Amandmani na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Tisno

Vijećnici su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red. Nakon toga predsjednik vijeća je otovorio aktualni sat.
Na aktualnom satu se raspravljalo o eventualnom ukidanju poštanskog ureda u Jezerima te restruktuiranju i racionalizaciji koja se provodi u „Hrvatskim poštama"d.d.  Predložena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Ante Starčevića u Tisnom za sljedeću godinu. Na upit predstavnika Mjesnog odbora Tisno kratko se raspravljalo o postavljanju ograde oko zvonika i asfaltiranju ulice do sportske dvorane.
Zaključilo se da je zapisnik sa prošle sjednice vijeća bio sažet u smislu neisticanja pojedinačnih navoda vijećnika  i slijedom toga istakla se  obveza detaljnijih budućih zapisnika.
Iznesen je i prijedlog da se Hrvatskim šumama d.o.o. pošalje zahtjev za uređenjem šumskih puteva na području njihove gospodarske jedinice „Hartić“.
Po završetku aktualnog sata predsjednik vijeća je prešao na 1. točku dnevnog reda, koju su vijećnici uz prethodno danu primjedbu o detaljnosti zapisnika, usvojili jednoglasno.
Obrazloženje za drugu točku dnevnog reda je dao pročelnik Ivica Pirjak naglasivši da se Odluka mijenja i donosi zbog usklađenja sa Zakonom o vodama i Uredbom o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine. Vijećnici su jednoglasno donijeli ovu točku dnevnog reda.
Vezano za treću točku dnvenog reda, vijećnici su jednoglasno odlučili da se predložena odluka ne donese, već se prepušta Mjesnom odboru Tisno da u roku od 15 dana dostavi svoje mišljenje o istoj.
Pojašnjenje za sljedeću 4. točku dnevnog reda dali su načelnik Ivan Klarin i pročelnica Daniela Bilan. Istakli su povećanje prireza poreza na dohodak na 9%, povećanje poreza na korištenje javnih površina te obvezatnosti izvršene uplate istog za prethodnu godinu, naglasivši da i pored ovog povećanja, ti porezi su među nižima u odnosu na ostale gradove i općine. Ova točka dnevnog reda je usvojena sa sedam glasova „za“, jednim suzdržanim te dva „protiv“.
Za sljedeću 5. točku, obrazloženje je dao pročelnik Ivica Pirjak, istaknuvši da se izmjene postojeće odluke o komunalnom redu temelje na predloženim lokacijama za podzemne kontejnere. Načelnik Ivan Klarin je je obavijestio nazočne o odobrenim projektima podzemnih kontejnera od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s čime će u Općini Tisno biti provedivo najmodernije prikupljanje otpada u odnosu na cijelu Šibensko kninsku županiju.
Za sljedeću 6. točku dnevnog reda obrazloženje je također dao pročelnik Ivica Pirjak, naglasivši da se predmetna odluka mijenja zbog visine dnevne parkirne karte u kojem iznosu je i kazna za propuštenu ili nevaljanju parkirnu kartu. Od strane vijećnika je postavljeno pitanje nedostatka parkirališnog prostora. Ova točka dnevnog reda je jednoglasno donesena.
Za sljedeću točku opet je obrazloženje dao pročelnik Ivica Pirjak, podsjetivši da je postignut dogovor s gđom. Milkom Lučić, vlasnicom nekretnine 2954/2 K.O. Tisno o kupnji iste po cijeni koju će odrediti ovlašteni sudski vještak. Predmetna nekretnina se nalazi u obuhvatu projekta sportske dvorane. Prisutni vijećnici su jednoglasno donijeli i ovu odluku.
Za sljedeću 8. točku dnevnog reda obrazloženje je dao načelnik Ivan Klarin, podsjetivši nazočne na molbu Hrvatskih pošta d.d. za smanjenjem zakupnine, radi ekonomičnosti i održivosti poštanskog ureda u Tisnom. Ova točka dnevnog reda je također jednoglasno usvojena.
Plan korištenja javnih površina radi postavljanja kioska, štandova i pokretnih naprava na području Općine Tisno , koji je izrađen prema zahtjevima svih mjesnih odbora na području Općine Tisno, je predstavio načelnik Ivan Klarin, nakon čega su ga nazočni vijećnici jednoglasno usvojili.
Sljedeće dvije točke je također pojasnio načelnik Ivan Klarin. Na javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije javnih površina, te djelatnosti ulova i zbrinjavanju napuštenih pasa, javio se samo jedan ponuditelj tvrtka „As eko“ d.o.o. iz Šibenika, koja je podnijela urednu natječajnu dokumentaciju te se predlaže da se s njom sklope oba ugovora. Prisutni vijećnici su jednoglasno usvojili i ove točke dnevnog reda.
Zatim je načelnik pojasnio i sljedeći prijedlog koji se odnosi na sufinanciranje nabavi knjižne građe u 2012. godini na ime Narodne knjižnice i čitaonice Murter, u iznosu od 5 000 kn.Ova točka je također jednogalsno usvojena.
Za 13. točku dnevnog reda načelnik Ivan Klarin je istaknuo postojeći mali koeficijent radnog mjesta domaćice i kućnog majstora ustanove Dječji vrtići Vrapčić, u odnosu na njihov radni učinak i odgovornost, te predlaže davanje suglasnosti ovog vijeća na povećanje istog. S njim su se jednoglasno složili i nazočni vijećnici.
Za sljedeću 14. dnevnog reda je također obrazložio načelnik Ivan Klarin a vezana je sufinanciranje troškova projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda Murter-Betina br. 01/2011, u dijelu koji se odnosi na Betinu. Prisutni vijećnici su također jednoglasno usvojili i ovu odluku.
Zahtjev za otpisom dijela duga koji se odnosi na odvoz otpada u proteklom razdoblju na ime Miljenka Vulin iz Draga za njegov kamp u Modravama je jednoglasno odbijen te je predloženo novo moguće rješenje odvoza otpada na tom pdručju.
Šesnaesta točka dnevnog reda koja se odnosi na davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranog državljana, je nakon obrazloženja pročelnika Ivice Pirjaka jednoglasno prihvaćena.
Za 17. točku dnevnog reda pojašnjenje je dao načelnik Ivan Klarin, te su vijećnici sa devet glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ usvojili predmetnu odluku o priznavanju troškova na ime Turističke zajednice Jezera, plaćenih iz dijela od 30% boravišne pristojbe koja pripadaju Općini Tisno.
Vezano za sljedeću 18. točku dnevnog reda, predsjednik vijeća je pročitao zamolbu vlasnika obrta „Orilo, gorilo, izgorilo“ iz Tisna, koncesinara ribarnice u Tisnom, u kojoj je iznio i razloge zbog kojih nije na vrijeme podmiro svoja dugovanja prema Općini Tisno. Načelnik Ivan Klarin predložio da se istom udovolji i predlaže odgodu podmirenja duga na ime naknade za koncesiju do 1. rujna 2012. godine. Vijećnici su ovaj prijedlog jednoglasno prihvatili.
Za 19. točku dnevnog reda, načelnik Ivan Klarin je naglasio važnost predloženih nadzornih kamera i njihovih lokacija u smislu sigurnosti mještana i njihove imovine, s čime su se prisutni vijećnici složili i jednoglasno donijeli i ovu točku dnevnog reda.
Posljednju točku dnevnog reda, a koja je amandman na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Tisno, objasnili su načelnik Ivan Klarin i pročelnik Ivica Pirjak. Radi se o proširenju postojeće K1 zone u Dubravi kod Tisna na predjelu Kapela, smještaju K2 zone, koja predstavlja planirani trgovački centar, unutar granica građevnog područja naselja te proširenju obuhvata planiranog građevnog područja na predjelu Sjevernog dijela naselja Jezera – Brošćice. Ovaj amandman je usvojen sa devet glasova „za“ i jednim „suzdržanim“.
Predsjednik vijeća je utvrdio da je dnevni red iscrpljen i zaključio sjednicu u 17,30 sati.


Zapisnik vodila:                         Predsjednik općinskog vijeća Općine Tisno
Marijana Šimić v.r.                    Petar Jakovčev v.r.