Obavijest o donošenju nove Odluke o komunalnom doprinosu Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest o donošenju nove Odluke o komunalnom doprinosu Općine Tisno

Općinsko vijeće je dana 04. veljače 2013.godine na svojoj 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća donijelo novu Odluku o komunalnom doprinosu Općine Tisno, kojom se omogućavaju povoljniji uvjeti plaćanja komunalnog doprinosa prilikom ozakonjenja građevina na području Općine Tisno.

Neke od važnijih izmjena odluke odnose se na:

  1. podizanje "praga" sa dosadašnjih 600 m3 na 1000 m3, što znači da se sada za zgrade unutar građevinskog područja zapremine do 1000 m3 plaća 45 odnosno 30 kn/m3, što je naravno za stanovništvo koje ima prebivalište na području Općine Tisno i kojima je to prva stambena zgrada kojom se stambeno zbrinjavaju još umanjeno za 50 %
  2. za građevine čija ukupna zapremina premašuje 1000 m3 iznos komunalnog doprinosa ostao je 138 kn/m3 (također sa mogućnošću oslobađanja prema odredbama odluke)
  3. potrebno prebivalište radi stjecanja statusa obveznika sa prebivalištem na području Općine Tisno se sa dosadašnjih 15 godina smanjuje na 5 godina što vrijedi i za fizičke i pravne osobe
  4. za manje zgrade bilo samostalne građevne cjeline smještene kao pojedinačne na zasebnom zemljištu ili kao pomoćne osnovnim građevinama, unutar građevinskog područja, čija ukupna zapremina ne premašuje 250 m3, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 11 kn/m3, na koji iznos nema umanjenja
  5. produljenje roka obročne otplate na 5 godina odnosno 20 obroka za stalno stanovništvo kojima je to prva stambena zgrada kojom se stambeno zbrinjavaju (gdje je min. iznos svakog obroka 500 kn), odnosno na 2 godine ili 8 obroka za sve ostale slučajeve (za fizičke ili pravne osobe) (gdje je min. iznos 1000 kn)
  6. za branitelje odnosno sudionike domovinskog rata kao i invalide domovinskog rata, a koji imaju prebivalište na području Općine Tisno 10 godina i više, oslobađaju se 90 % iznosa komunalnog doprinosa za prvu stambenu jedinicu kojom se stambeno zbrinjavaju, ako ta stambena jedinica nije veća od 600 m3. Ukoliko je stambena jedinica veća od 600 m3 tada se na razliku koja premašuje 600 m3 obračunava puni iznos odnosno iznos od 50 % umanjenja ukoliko se radi o stalnom stanovniku koji se tom stambenom jedinicom stambeno zbrinjava
  7. ostale odredbe odluke se u odnosu na dosadašnju odluku nisu mijenjale što znači da je za građevine koje se ozakonjuju izvan granica građevinskog područja i dalje ostao maksimalni iznos komunalnog doprinosa (138 kn/m3), a što je realno i za očekivati kako ne bismo nekome tko je gradio izvan građ. područja omogućili plaćanje manjeg doprinosa od onog tko je gradio u građ. području (izuzev za velike građevine koje premašuju 1000 m3).