Natječaj za održavanje i označavanje vertikalne i horizontalne signalizacije

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Natječaj za održavanje i označavanje vertikalne i horizontalne signalizacije

KLASA: 363-01/12-1669
URBROJ: 2182/05-02/12-01 od 27. VII. 2012. (904)

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članaka 13. i 17. Odluke o komunalnim djelatnosti Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« br. 11/11 i 4/12) i Odluke o raspisivanju natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta od 5. studenoga 2011. godine, te članka 39. Statuta Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« br. 11/09, 14/09 i 12/10), načelnik Općine Tisno objavljuje

NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije na području Općine Tisno

1. Objavljuje se poziv za prijavu i podnošenje ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije na području Općine Tisno.
2. Vrijeme za koje se povjeravaju komunalni poslovi: Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz točke 1. ovoga natječaja sklopit će se na dvije (2) godine, odnosno od dana potpisivanja ugovora do 30. lipnja 2014. godine.
3. Ponuda mora sadržavati:
a) osnove podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu, naziv, točnu adresu, matični broj i OIB ponuditelja,
b) ispravu o upisu u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili poslovni registar,
c) potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana
d) dokaz o financijskoj sposobnosti BON-1 za prethodno obračunsko razdoblje kao dokaz uspješnosti poslovanja, obrtnici prilažu potvrdu porezne uprave o visini dohotka, te i BON 2 ili SOL koji se odnosi na glavni račun ponuditelja i kojim se dokazuje da ponuditelj nije u blokadi i da nema evidentirane naloge za plaćanje za koje nema pokriće, a koja nije starija od 30 dana
e) izjavu o tehničkoj opremljenosti, opremi, uređajima, kapacitetima, sredstvima i osoblju za obavljanje predmetne djelatnosti
g) uvjerenje o nekažnjavanosti za tvrtku i za odgovornu osobu, koje izdaje nadležno tijelo, ne starije od 30 dana,
h) izjavu da će u slučaju da njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, priložiti jamstvo u obliku zadužnice na iznos od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna) za izvršenje obveza iz ugovora
i) jamstvo za ozbiljnost ponude, u obliku zadužnice na iznos od 5.000,00 (pet tisuća kuna)
j) popunjen i ovjeren originalni ponudbeni troškovnik.
4. U okviru prijave na natječaj treba priložiti dokaze i odgovarajuća obrazloženja, u smislu natječajne dokumentacije.
5. U provedbi natječaja polazi se od pretpostavke da kandidati prihvaćaju obavljanje predmetne komunalne djelatnosti na način i pod uvjetima kako je predviđeno natječajnom dokumentacijom.
6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim člankom 19. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno:
– reference ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 3 boda
– oprema 3 boda
– poslovni prostor 1 bod
– broj i struktura djelatnika 2 boda
– najniža ponuđena cijena 7 bodova
– uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti) 3 boda.
7. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, 22240 Tisno, Uska ulica 1, u natječajnom roku, radnim danom od 8 do 13 sati, a dodatne informacije ponuditelji mogu zatražiti na telefon: (022) 439-264 i 438-238 ili osobno na navedenoj adresi.
8. Ovaj natječaj objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Općine Tisno www.tisno.hr te na službenoj oglasnoj ploči Općine Tisno.
9. Prijave – ponude na natječaj dostavljaju se u zapečaćenoj omotnici, numeriranih i uvezanih stranica i upućuju se preporučenom poštom ili osobno na adresu: Općina Tisno, 22240 Tisno, Uska ulica 1, s naznakom: »Natječaj –
vertikalna i horizontalna signalizacija – ne otvaraj«. Na omotnici se mora naznačiti naziv, odnosno ime i adresa kandidata – ponuditelja.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
10. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda odredit će se nakon završetka roka za davanje ponuda, uz pravo svih kandidata da budu obaviješteni i sudjeluju u toj radnji.

                                                                                                        Općina Tisno