Izbori za vijeća mjesnih odbora 2010.

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izbori za vijeća mjesnih odbora 2010.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj: 44/05-pročišćeni tekst i 109/07) i članka 55. stavka 1. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 11/09 i 14/09), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tisno

O B J A V LJ U J E
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na izborima održanim 07. ožujka 2010.


Rezultati izbora za  Mjesni odbor Dazlina

Rezultati izbora za Mjesni odbor Dubrava kod Tisna

Rezultati izbora za Mjesni odbor JezeraOpćinsko izborno povjerenstvo Općine Tisno  i z v j e š ć u j e da u provođenju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Tisno raspisanih Odlukom Općinskog vijeća Općine Tisno od 27. siječnja 2010. godine, a koji se održavaju 07. ožujka 2010. od 7,00 do 19,00 sati ureduje u sjedištu na adresi:

Općina Tisno, Uska ulica 1, prizemlje - ulaz sa Trga dr. Šime Vlašića.

Broj telefona: 022-439-257, 022-439-268

Broj telefaksa: 022-439-812

MOBITEL: 098-176-5954

E-mail: opcina.tisno@si.htnet.hr


UREDOVNO VRIJEME:

Svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.

Srijeda, 17. veljače 2010. od 09,00 do 24,00 sati.
Na temelju članka 55. stavka 1. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 11/09 i 14/09), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tisno

SASTAVLJA I OBJAVLJUJE
PRAVOVALJANE PREDLOŽENE LISTE KANDIDATA
I ZBIRNE LISTE
za izbor članova Vijeća mjesnih odbora  na izborima koji će se održati 07. ožujka 2010. godine.

PRAVOVALJANE PREDLOŽENE LISTE KANDIDATA I  ZBIRNA LISTA  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA TISNO

PRAVOVALJANE PREDLOŽENE LISTE KANDIDATA I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BETINA

PRAVOVALJANE PREDLOŽENE LISTE KANDIDATA I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA JEZERA

PRAVOVALJANE PREDLOŽENE LISTE KANDIDATA I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DUBRAVA KOD TISNA

PRAVOVALJANE PREDLOŽENE LISTE KANDIDATA I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DAZLINA