Odabrana najpovoljnija ponuda - izgradnja javne rasvjete u ulici Ante Starčevića u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odabrana najpovoljnija ponuda - izgradnja javne rasvjete u ulici Ante Starčevića u Tisnome

OPĆINA TISNO
NAČELNIK

22240 Tisno, Uska ulica 1
Telef/faks: 022-439-262, 439-260

Klasa:363-02/10-01
URBROJ: 2182/05-03/10-280/2
Zagreb, 15. veljače 2010. godine

Naručitelj Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno na temelju čl. 85. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.110/07, dalje: ZJN), u otvorenom postupku javne nabave za odabir ponuditelja za izgradnju javne rasvjete u ulici Ante Starčevića u Tisnom, naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 45000000, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina: N-16-M-103578-020210 dana 04.veljače 2010. godine, datum slanja objave 03. veljače 2010.godine, donosi


ODLUKU O ODABIRU

I
U otvorenom postupku javne nabave broj N-16-M-103578-020210 objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, datum slanja objave 03. veljače 2010.godine, donosim odluku o odabiru najpovoljnije ponude i to :

1. „Elektromehaničarska radionica LUKIN“, Dolac 36, Betina, ................ 96.521,00 kn bez PDV-a

II
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.

III
Rok mirovanja ističe protekom 5 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.


O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj je na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave za odabir ponuditelja za izvoditelja radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Ante Starčevića u Tisnom, naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 45000000, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina: N-16-M-103578-020210, datum slanja objave 03. veljače 2010.godine
Procijenjena vrijednost nabave je 162.000,00 kn bez PDV-a.
Ovlašteni predstavnici naručitelja su otvorili ponude dana 15. veljače 2010. godine, te utvrdili da je u otvorenom roku za dostavu ponuda pristiglo deset ponuda, i to:

  1. „ELDING“ d.o.o. Vinkovačka 2, Lipovljani, s ponuđenom cijenom u iznosu od 152.535,00 kn bez PDV-a
  2.  „ELEKTROMEHANIKA – SKLAD“ d.o.o., Zadar, A.Hebranga 6, s ponuđenomcijenom u iznosu od 119.026,50 kn bez PDV-a
  3.  „ELEKTROCENTAR PETEK“ d.o.o. Ivanić grad, Etanska cesta 8, s ponuđenom cijenom u iznosu od 122.851,00 kn bez PDV-a
  4.  „KRIK“ d.o.o. Split, Put Stinica bb, s ponuđenom cijenom u iznosu od 127.270,00 kn bez PDV-a
  5.  „PROTON“ d.o.o. Put Jazine 162, Tisno s ponuđenom cijenom u iznosu od 152.940,00 kn bez PDV-a
  6.  „Elektromehaničarska radionica LUKIN“, Dolac 36, Betina, s ponuđenom cijenom u iznosu od 96.521,00 kn bez PDV-a
  7.  „ZNAM“ d.o.o. Solin, Matoševa 121, s ponuđenom cijenom u iznosu od 116.387,50 kn bez PDV-a
  8.  „PECTUS“ d.o.o. , Mrdeže 7, Perković, s ponuđenom cijenom u iznosu od 130.005,00 kn bez PDV-a
  9.  „ELEKTRONOVUS“ d.o.o. Zagreb, Rudeška cesta 246, s ponuđenom cijenom u iznosu od 116.255,20 bez PDV-a
  10.  „TEC – Elektroinstalacije“ d.o.o. Šibenik, s ponuđenom cijenom u iznosu od 121.745,00 kn bez PDV-a

Pregledom i ocjenom pravovaljanih ponuda, naručitelj je ocijenio da je ponuda ponuditelja

„Elektromehaničarska radionica LUKIN“ iz Betine, Dolac 36,
s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu 96.521,00 kn bez PDV-a,

prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom.

Slijedom izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 3 dana od primitka ove odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju na način i pod uvjetima propisanim u Zakonu o javnoj nabavi.                                                                                  NAČELNIK

                                                                                   Ivan Klarin


Dostaviti sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda :
1. „ELDING“ d.o.o. Vinkovačka 2, Lipovljani,
2. „ELEKTROMEHANIKA – SKLAD“ d.o.o., Zadar, A.Hebranga 6
3. „ELEKTROCENTAR PETEK“ d.o.o. Ivanić grad, Etanska cesta 8
4. „KRIK“ d.o.o. Split, Put Stinica bb,
5. „PROTON“ d.o.o. Put Jazine 162,
6. „Elektromehaničarska radionica LUKIN“, Dolac 36, Betina
7. „ZNAM“ d.o.o. Solin, Matoševa 121,
8. „PECTUS“ d.o.o. , Mrdeže 7, Perković,
9. „ELEKTRONOVUS“ d.o.o. Zagreb, Rudeška cesta 246
10. „TEC – Elektroinstalacije“ d.o.o. Krapanjska cesta 8, Šibenik