Javni natječaj - povjeravanje obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na temelju ugovora na području Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni natječaj - povjeravanje obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na temelju ugovora na području Općine Tisno

Na temelju članaka 13. i 17. Odluke o komunalnim djelatnosti Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ br. 11/11) i članka 39. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ br. 11/09, 14/09 i 12/10) načelnik Općine Tisno objavljuje

N A T J E Č A J

za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na temelju ugovora na području Općine Tisno

1. Objavljuje se poziv za prijavu i podnošenje ponude za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije i preventivne deratizacije javnih površina na temelju ugovora na području Općine Tisno.

2. Pod dezinsekcijom i deratizacijom javnih površina u smislu točke 1. ovog natječaja smatraju se poslovi larvicidnog tretiranja medija pogodnih za razvoj komaraca (otvorene stajaće vode) na cjelokupnom području općine Tisno, dezinsekcije javnih površina noćnim zamagljivanjem u ljetnom razdoblju na području Općine Tisno, sistemske preventivne deratizacije javnih površina te neškodljivo uklanjanje uginulih glodavaca i ostalih životinja na području naselja Općine Tisno, na način i pod uvjetima kako je predviđeno natječajnom dokumentacijom za izradu ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na temelju ugovora na području Općine Tisno.

3. Vrijeme za koje se povjeravaju komunalni poslovi: Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz točke 1. ovoga natječaja sklopit će se na dvije (2) godine, odnosno do 31.12.2013. godine.

4. Dokazi u svrhu dokazivanja sposobnosti:
Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanje, financijsku i gospodarsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost dokumentima i pod uvjetima koji su navedeni u pisanim uputama ponuditelja (dokumentacija za nadmetanje)

5. U provedbi natječaja polazi se od pretpostavke da kandidati prihvaćaju obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na način i pod uvjetima kako je predviđeno natječajnom dokumentacijom.

6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim člankom 19. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno:
- reference ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 3 boda
- oprema 3 boda
- poslovni prostor 1boda
- broj i struktura djelatnika 2 boda
- najniža ponuđena cijena 7 bodova
- uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja, krediti, druge
pogodnosti) 3 boda

7. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, 22240 Tisno, Uska ulica 1, u natječajnom roku, radnim danom od 8 do 13 sati, a dodatne informacije ponuditelji mogu zatražiti na telefon: (022) 439-264 i 4398-238 ili osobno na navedenoj adresi.

8. Uz, odnosno, u okviru prijave na natječaj treba priložiti dokaze i odgovarajuća obrazloženja, u smislu točke 6. natječajne dokumentacije.

9. Ovaj natječaj objavit će se u Narodnim novinama i na web stranice Općine Tisno www.tisno.hr te na službenoj oglasnoj ploči Općine Tisno.

10. Prijave – ponude na natječaj dostavljaju se u zapečaćenoj omotnici, numeriranih i uvezanih stranica i upućuju se preporučenom poštom ili osobno na adresu: Općina Tisno, 22240 Tisno, Uska ulica 1, s naznakom: »Natječaj – dezinsekcija i deratizacija – ne otvaraj«.
Na omotnici se mora naznačiti naziv, odnosno ime i adresa kandidata – ponuditelja.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

11. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda odredit će se nakon završetka roka za davanje ponuda, uz pravo svih kandidata da budu obaviješteni i sudjeluju u toj radnji.

                                                                                      Općina Tisno