Trening za osnivanje općinskog Savjeta mladih

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Trening za osnivanje općinskog Savjeta mladih

POZIV!

U četvrtak 7. listopada 2010. u 17h u prostorima Općine Murter – Kornati održat će se radionica: “Trening za osnivanje općinskog Savjeta mladih”
(za općinu Murter-Kornati i općinu Tisno)


Voditelj radionice: Nikola Buković, predsjednik Mreže mladih Hrvatske

Sadržaj radionice: Upute u terminologiju

Kontekst europske i nacionalne politike za mlade

Uloga savjeta mladih u razvoju lokalne politike za mlade

Zakon o savjetima mladih i njegova primjera

Facilitacija programa rada savjeta mladih (primjeri dobre prakse)


Prema Zakonu o savjetima mladih u okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
 • raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
 • raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koji su od interesa za mlade,
 • predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 •  izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
 • po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih te
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Pozivamo sve mlade od 14 do 29 godina s područja cijelog otoka Murtera, koji žele saznati nešto više o načinu na koji mladi mogu sudjelovati u Savjetu mladih da prisustvuju radionici!

Aktiviraj se – učini pravu stvar za mlade na otoku! Ostvari svoje ideje!


Financira: Ured Svjetske Banke u Zagrebu
Za više informacija možete se obratiti na telefone - Općina Tisno: 099.734.4173 (Miljenko) ,Općina Murter: 098.320.086 (Dragica),Udruga Argonauta: 091.206.6657(Ivona) i 091.403.3033 (Luka)