O P Ć I N A   T I S N O
Načelnik
Uska ulica 1
22240 TISNO

Tel/faks: 022 429 260
Klasa : 361-01/13-01
U Urbroj: 2182/05-02/13-125
Na temelju članka 96. i 97. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) donosim


O D L U K U
o odabiru

I.

Za nabavu: Uređenje obalnog pojasa u naselju Tisno, istočno od mosta – Obala sv.Martina (Evidencijski broj nabave 16-12MV-14) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda od SARAĐEN d.o.o. STANKOVCI .

II.
Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi za predmet nabave u Tisnom. Vrijednost ugovora iznosit će 2.519.806,03 kn (bez PDV-a).

III.
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju u postupku, na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

IV.
U skladu s člankom 98. Zakona o javnoj nabavi rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave Odluke o odabiru ponuditelju (računa se od prvog sljedećeg dana nakon dana dostave ove Odluke, a dan dostave evidentiran je na dokazu o uspješnoj dostavi odluke iz točke III. ove Odluke).


Obrazloženje:

Naručitelj Općina Tisno , Uska ulica 1, 22 240 Tisno na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi objavio je Poziv na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH iz Narodnih novina od 18. prosinca 2012. godine, broj objave 2012/S 002 0092302 (datum slanja objave 17.prosinca2012. godine), za otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave : Uređenje obalnog pojasa u naselju Tisno, Istočno od mosta – Obala sv. Martina.


Procijenjena vrijednost nabave: 3.280.000,00 kn

Do isteka roka za dostavu ponuda primljene su tri ponude (3 ) ponude ponuditelja:Razlozi isključenja/odbijanja ponuditelja:
Nema

Razlozi odabira:

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda od ponuditelja SARAĐEN d.o.o. STANKOVCI  2.519.806,03 kn; ukupna cijena ponude (s PDV-om) 3.149.757,54 kn, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniža cijena ocijenjena najpovoljnijom po provedenom otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Uređenje obalnog pojasa u naselju Tisno, Istočno od Mosta – Obala sv.Martina .
Temeljem članka 82. stavak 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi odlučeno je kao u izreci.

Tisno, 16.siječnja 2013.godineNAČELNIK
Ivan Klarin