Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - geodetske i katastarske usluge za 2011. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - geodetske i katastarske usluge za 2011. godinu

Otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za geodetske i katastarske usluge za 2011. godinu je održano 01. veljače 2011. godine u 12,00 sati, a 03. veljače donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Na natječaj su prispjele 2 ponude i to poduzeća "Podloga" d.o.o. iz Solina sa ponuđenom cijenom od 59.600,00 kuna bez PDV i zajednička ponuda Ureda za izmjeru d.o.o. i  poduzeća "Geomapa" d.o.o. iz Drniša sa ponuđenom cijenom u iznosu od 72.250,00 kuna bez PDV.
Pregledom i ocijeno ponuda, naručitelj je ocijenio da se zajednička ponuda Ureda za izmjeru d.o.o. i "Geomapa" d.o.o. iz Drniša isključuje sukladno članku 84. stavak 3 Zakona o javnoj nabavi, te je prihvaćena ponuda ponuditelja "Podloga" d.o.o. iz Solina.