Informacija o ponovnoj javnoj raspravi Izmjena i dopuna PPUO Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi Izmjena i dopuna PPUO Tisno

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove
Tel/faks: 022 439-264, 438-238
www.tisno.hr
e-mail: ivica.pirjak@tisno.hr

Klasa: 350-02/13-36
Ur.broj: 2182/05-05/13-02
Tisno, 7. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 86. stavak 1. a u svezi s člankom 93. i 95. stavkom 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka načelnika Općine Tisno Klasa: 350-02/12-36, Ur.broj: 2182/05-02/13-01 od 7. siječnja 2013. godine, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno objavljuje

O B A V I J E S T
o ponavljanju javne rasprave Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno


1. Ponavlja se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno
2. Početak javnog uvida je 21. siječnja 2013. godine, a završetak 4. veljače 2013. godine.
3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio prijedloga prostornog plana moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
4. Javno izlaganje po Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Tisno održat će se dana  1. veljače 2013. godine u prostorijama Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade) s početkom u 12,00 sati.
5. Prijedlog navedenog plana bit će objavljen i na web stranici Općine Tisno
6. Novi prijedlozi i primjedbe mogu se odnositi samo u svezi s izmjenama u odnosu na ranije prijedloge, upisuju u knjigu primjedbi zaključno do završetka javnog uvida, čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, a pismeno dostavljaju na Općinu Tisno, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno do završetka javnog uvida.
7. Ako u roku određenom u objavi javne rasprave nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave ne dostave pisano očitovanje na prijedlog prostornog plana, smatra se da nemaju primjedbi.

                                                                                                                   Pročelnik:
                                                                                                          Ivica Pirjak dipl.ing. v.r.