Oglas za prijam komunalnog redara

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Oglas za prijam komunalnog redara

 Klasa: 112-02/09-05

Ur.broj: 2182/05-04/09- 1008

Tisno, 10. srpnja 2009. godine.

 

Na temelju odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), Općina Tisno raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno:

 

 

komunalni redar 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (3 mjeseca).

 

Stručni uvjeti:

SSS tehničkog smjera

- položen vozački ispit B kategorije

poznavanje rada na računalu.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim

natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Opis poslova radnog mjesta objavit će se na web-stranicama Općine Tisno www.tisno.hr.

O vremenu održavanja testiranja obavijest će bit objavljena na web-stranicama Općine Tisno www.tisno.hr i na oglasnoj ploči Općine Tisno najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni

natječaj.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

životopis

dokaz o hrvatskom državljanstvu

        dokaz o stečenoj stručnoj spremi

        dokaz o položenom ispitu B kategorije

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se  kanndidatima/kandidatkinjama prijavljenim na ovaj oglas.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave (10. srpanj 2009. godine)  na adresu: Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240  Tisno, uz oznaku: »Natječaj za prijam komunalnog redara ne otvaraj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Tisno