Izvješće sa 7. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 7. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Općinsko vijeće Općine Tisno održalo je u utorak, 25.siječnja 2011.godine 7. izvanrednu sjednicu općinskog vijeća, koje je protekla u svijetlu Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije, na koji prijedlog se primjedbe i prijedlozi izmjena ističu zaključno do dana 27.sječnja 2011.godine. Obzirom da se izmjene i dopune prostornog plana Šibensko-kninske županije odnose na prostorno uređenje prometne infrastrukture, gospodarskih zona i građevina, zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno-povijesnih cjelina te postupanja s otpadom koje su sve područja od strateškog značaja za razvoj Općine Tisno, Općinsko vijeće Općine Tisno kao predstavničko tijelo razmotrilo je i dalo suglasnost na sve prijedloge i primjedbe na prijedlog predmetnog plana koje su sastavili upravna tijela Općine Tisno.
Naglasak je stavljen ponajviše na gospodarske zone i građevine i to prije svega na: podizanje stupnja kategorizacije ugostiteljsko turističke zone Jezera- uvrštavanjem u zonu T1 (hoteli) uz povećanje površine sa 11,9 ha na 15,00 ha te povećanje smještajnih kapaciteta na 1.800 kreveta, zatim podizanje stupnja kategorizacije ugostit.-turističke zone Rastovac uvrštavanjem zone T1 (hoteli) kao i povećanje zone sa 12.8 ha na 13.0 ha odnosno 1.500 kreveta i formiranje tri nove turističke zone: Uvala Sv. Nikola- Jezera, već duže vremena planirana zona od velikog značaja za povećanje cjelokupne turističke ponude Općine Tisno, kategorizacije T1 (hoteli), površine 5.8 ha, kapaciteta 650 kreveta, Uvale Pod Jasenovac- Jezera, kategorizacije T3, obuhvata 1.0 ha, kapaciteta od 120 kreveta te Uvale Porat – Prosika, Betina, kategorizacije T3, obuhvata 1.2 ha, kapaciteta od 140 kreveta. U pogledu turističkih zona Općina Tisno iznijela je i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Županije Šibensko- kninske, a odnose se na neosnovano povećanje obuhvata turističko- ugostiteljske zone Plitka Vala i turističko-ugostiteljske zone Jazina, Tisno jer je povećanje u protivnosti PPUO Tisno.
Što se tiče prenamjene zona, nastojati će se omogućiti prenamjena dijela ugostiteljsko turističke zone u naselju u stambenu zonu što je konkretno slučaj u jugoistočnom dijelu Jezera- iznad marine Jezera te stvaranje podloge radi omogućavanja formiranja građevinskog područja za naselja Ivinj.
Glede razvoja prometne infrastrukture predloženo je izvođenje u dvije razine križanja Jadranske magistrale sa državnom prometnicom D 121 na koju se nadovezuje prometnica D 59 tj. na lokaciji Kapela, dok se na području pomorskog prometa uz već postojeće luke nautičkog turizma predlaže uvrštavanje planirane Luke – Tisno.
Što se tiče gospodarskih objekata na području Općine Tisno predloženo je da se u planirane zone za smještaj sunčanih (solarnih) elektrana snage veće od 200 kW uvrsti i zona Dubrava kod Tisna površine cca 40 ha- sjeverozapadno od gospodarske zone Kapela- Dubrava.
U pogledu zaštite prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina istaknuta je primjedba na prijedlog izmjena i dopuna županijskog plana iz razloga što je područje Makirine-Ivinj (geološki rezervat- nalazište peloida) iz kategorije posebnog rezervata (PR) uvršten u nižu kategoriju spomenika prirode (SP).
Nadalje u kategoriji zbrinjavanja otpada prihvaćen je prijedlog planirane lokacije Veprštak kao transfer stanice za područje Općine Tisno, Općine Murter i Općine Pirovac kao i prijedlog da se omogućiti smještaj reciklažnog dvorišta za prihvat građevinskog otpada uz predviđenu lokaciju Veprštak.
Također je istaknut prigovor na odredbu koja se odnosi na ukidanje uvale Obinuš sa popisa povoljnih zona za marikulturu.

Zapisničar:
Marijana Vlaić v.r.