Izvješće sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća

Sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 28. svibnja 2012.godine u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, Obala Sv. Martina 1, s početkom u 15,00 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Petar Jakovčev, koji je pozdravio sve nazočne vijećnike kao i ostale osobe pozvane na sjednicu, te je izvršena prozivka vijećnika radi utvrđivanja kvoruma.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno devet vijećnika: Petar Jakovčev, Stipe Berak, Branko Pavlov, Ervina Tomin, Ognjen Jakovčev, Zoran Jušić, Berislav Garofulić, Ante Jandrić, Željko Milin.
Vijećnici Ante Markov i Mateo Pirjak su izostali na ovoj sjednici.
Sjednici su pristupili Ivan Klarin, načelnik, Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika, Daniela Bilan, pročelnica za javne prihode i financije, Branko Barešić, savjetnik načelnika za turizam, Kristijan Jareb predsjednik Mjesnog odbora Tisno, Zoran Bokan predsjednik Mjesnog odbora Betine, Ivica Pirjak pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, te Marijana Šimić, zapisničar – stručni suradnik.
Sjednici su pristupili i Krsto Barić, direktor trgovačkog društva «Ježinac» d.o.o. Tisno te ravnateljica Ustanove Dječji vrtići "Vrapčić" Tisno.
Predsjednik vijeća je nakon prozivke vijećnika, utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje, nakon čega je predložio usvajanje slijedećeg dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Godišnji obračun proračuna Općine Tisno za 2011. godinu
3. Izvješće načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
4. Izvješće načelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5. Izvješće načelnika o izvršenju programa javnih potreba u kulturi
6. Izvješće načelnika o izvršenju programa javnih potreba u športu
7. Odluka načelnika o preraspodjeli izdataka unutar razreda
8. Zaključak o prihvaćanju o korištenju sredstava tekuće pričuve za razdoblje od 01.06. do 31.12.2011. godine
9. Odluka o izmjenama i dopunama Smjernica izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za razdoblje od 2010. – 2014.godine
10. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2012.godinu
11. Financijska izvješća kulturnih i sportskih udruga za 2011. godinu
12. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Vrapčić“ za 2011. godinu
13. Financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2011. godinu
14. Financijsko izvješće „Prislige“ d.o.o. za 2011. godinu
15. Financijsko izvješće „Ježinca“ d.o.o. za 2011. godinu
16. Odluka o davanju suglasnosti obrtu „Mario“ iz Tisnog, vl.Mario Zubčić, za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama (iz pokretnog objekta), sa nekretnine katastarske oznake čest.zem.3869 k.o.Tisno
17. Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u ustanovu Dječji vrtići „Vrapčić“ – Tisno
18. Suglasnost na Sporazum o korištenju travnatog malonogometnog igrališta u Betini
19. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine katastarske oznake 10027/1 K.O. Tisno površine 8 m2 u ulici Dušana Stankova
20. Odluka o promjeni katastarske kulture u put za dio nekretnine oznake 1255/202 K.O. Tisno

Predloženi dnevni red je s osam glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ usvojen.
Zatim je predsjednik otvorio aktualni sat, na kojem su načelnik i predsjednik vijeća odgovarali na pitanja vijećnika i prisutnih predsjednika Mjesnih odbora o ogradnom zidu u Koromašnoj luci, dva plovila ostavljena oko groblja, županijskom planu čije donošenje se uskoro očekuje. Vijećnike iz Betine je zanimao tijek sudskog postupka u vezi uknjižbe „Bobetovice“, ostavljeni prokopani nezaštićeni kanali, urušena riva, sanacija stare ceste do Lovišća i odvoz krupnog otpada. Predstavnici Tisnog osvrnuli su se na košnju trave pred blagdan Gospe od Karavaja i prostor luke nautičkog turizma u Tisnome. Vezano za planiranu Hitnu službu, načelnik je obavijestio nazočne da Tisno postaje centar za zapadni dio Šibensko kninske županije i da je nadležno ministarstvo u tu svrhu uložilo 6 milijona kn. Također, da se u skoroj budućnosti očekuje dodjela zgrade bivšeg odmarališta „Kerametala“ od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom, Općini Tisno, te da nadležno ministarstvo ovaj projekt financira s 3 milijona kuna.
Predsjednik Mjesnog odbora Tisna je izrazio nezadovoljstvo o škrtim informacijama o postavljanju podzemnih kontejnera, što je pročelnik Ivica Pirjak opravdao veoma žurnim postupanjem. Lokacije podzemnih su predviđene na istom mjestu gdje su do sada postavljeni i nadzemni. Također, Mjesni odbor Tisnoga je zanimalo kad će se urediti put do crkve Sv. Marina. Što se tiče podzemnih kontejnera, naselje Tisno je dobilo više lokacije od Betine i Jezera. Načelnik je podsjetio da će sva kućanstva do 1. srpnja 2012. godine dobiti žutu kantu koja nije namijenjena komunalnom otpadu već selekciji drugih vrsta otpada.
Također, i da je od strane nadležnog ministarstva odobrena kupnja novog kamiona namijenjenog selekciji otpada.
Zatim se povela rasprava o projektu odvodnje otpadnih voda Murter Betina, te Pirovac-Tisno-Jezera. Svi vijećnicu i predstavnici mjesnih odbora bili su nedavno pozvani na prezentaciju zamjenika načelnika Miljenka Meštrov vezano za problematiku izmjene navedenih projekata, no odaziv je bio i više nego slab. Najavljena je jedna tematska sjednica vijeća ovog ljeta, na kojoj će se vijećnici upoznati sa samim projektima i veoma visokim troškovima održavanja navedenih sustava. Naime, da se, npr. projekt odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera i financira u stopostotnom iznosu iz raznih europskih i drugih fondova, njegovo održavanje, ovakvog kakav je planiran, je preskupo, a njega će naravno plaćati sami mještani po potrošenom volumenu vode u itekako uvećanom iznosu. Osim toga, projekti su zastarjeli, i pored svega neminovno su izmjene. Zaključak je da se vijećnici a i sami mještani moraju podrobnije upoznati s navedenim projektima, kako kasnije, ne bi prigovarali zbog ogromnih troškova Općine na ime gradnje kanalizacijskih sustava i uvećanih računa za potrošenu vodu.
Odgovarajući na pitanje, načelnik je predložio mjesnom odboru da napravi spisak svih ulica prema kojem će Općina naručiti izradu novih tabli.
Nakon vrlo iscrpnog aktualnog sata prešlo se na raspravljanje o točkama dnevnog reda.
Prva točka koja se odnosila na verifikaciju zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno je jednoglasno usvojena.
Na prijedlog pročelnice Daniele Bilan i predsjednika vijeća, zaključeno je spajanje 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. točke dnevnog reda budući se radi o sličnoj i povezanoj tematici.
Odgovarajući na pitanja vijećnika vezano za smanjenje realiziranih prihoda, načelnik je naveo okolnost da planirana sredstva na ime Športske dvorane nisu dobivena. Pročelnica Daniela Bilan je objašnjavala upitne stavke proračuna kao što su informiranje, ostali nespomenuti rashodi, kulturne manifestacije. Također, obećano je da će se na traženje vijećnika moći dostaviti sva dokumentacija vezana za javnu nabavu na kućnu adresu.
Sve navedene točke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.
Na prijedlog pročelnika Ivice Pirjaka i predsjednika vijeća, točke 9. i 10. se također spajaju obzirom na istu tematiku. Naime radi se o ulici Ante Starčevića, na kojoj se predlaže rekonstrukcija i proširenje uličnog/vodovodnog cjevovoda, s namjerom da se već krajem ljeta raspiše natječaj za izvoditelja predmetnih radova.
Ove dvije točke su također jednoglasno usvojene od strane prisutnih vijećnika.
Zatim s raspravljalo o financijskim izvješćima kulturnih i sportskih udruga za 2011. godinu kako bi vijećnici bili upoznati sa utrošenim sredstvima koje Općina Tisno dodjeljuje tim udrugama. Ova točka je također jednoglasno usvojena.
Nadalje je ravnateljica Ustanove Dječjih vrtića „Vrapčić“ Tisno objasnila financijsko izvješće svoje ustanove koje je također jednoglasno usvojeno.
Načelnik je objasnio financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2011. godinu i naglasio da će se sezonski zapošljavati samo lokalni vatrogasci, čime će se postići uštede. Ovo izvješće je također jednoglasno usvojeno.
Načelnik je i objasnio financijsko izvješće „Prislige“ d.o.o. za 2011. godinu i naveo ostvareni profit od 400.000,00 kn te prenio informaciju da će Prisilga d.o.o. investirati u uređenje plaže. Ova točka je također jednoglasno usvojena.
Sljedeću točku koja se odnosi na financijsko izvješće „Ježinca“ d.o.o. za 2011. godinu, objasnio je direktor “Ježinca“ Krste Barić. Ova točka je također jednoglasno usvojena.
Sljedeću točku dnevnog reda koja se odnosi na davanju suglasnosti obrtu „Mario“ iz Tisnog, vl.Mario Zubčić, za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama (iz pokretnog objekta), sa nekretnine katastarske oznake čest.zem.3869 k.o.Tisno, objasni je pročelnik Ivica Pirjak, naglasivši da se radi o građevnom području te da nema zapreka za davanje iste što se tiče zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a također je u skladu i s Planom i razmještajem korištenja javnih površina radi postavljanja kioska, štandeva i pokretnih naprava na području Općine za2012. godinu koji je ovo vijeće donijelo na svojoj 19. redovnoj sjednici.
Zaključeno je da se izgled i smještaj objekta utvrdi u koordinaciji s komunalnim redarstvom, te je i ova točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.
Nadalje, nakon kraćeg obrazloženja jednoglasno je dana suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u ustanovu Dječji vrtići „Vrapčić“, te kasnije i suglasnost na Sporazum o korištenju travnatog malonogometnog igrališta u Betini .
Također jednoglasno je donesena i Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine katastarske oznake 10027/1 K.O. Tisno površine 8 m2 u ulici Dušana Stankova Ljubica Hajduković te Odluka o promjeni katastarske kulture u put za dio nekretnine oznake 1255/202 K.O. Tisno.
Predsjednik vijeća je utvrdio da je dnevni red iscrpljen i zaključio sjednicu u 17,00 sati.


Zapisnik vodila:
Marijana Šimić v.r.